REAL DATA - Oprogramowanie dla CiebieBezpieczne nurkowanie Asystent Nurkowania wersja 1.0

KARTA PRODUKTU


Przeznaczenie programu:

Najwa�niejsze cechy:

Rodzaje nurkowa�

- nurkowanie wielopoziomowe

- nurkowania wielokrotne i wielodniowe

- nurkowanie na wysoko�ci

g��boko�� do 100m / 320ft

wysoko�� do 3000m / 9800 ft

Mieszaniny oddechowe

- powietrze

- nitrox (EAN)

- tlen

- trimix


32%, 36%, 40%, 50%

100%

wybrane do cel�w szkoleniowych

Przystanki

- bezpiecze�stwa

- g��bokie

- dekompresyjne


Pyle, SSA, NAUI, GF


Bezpiecze�sto (og�lnie)

- przystanki dekompresyjne

- toksyczno�� tlenu

- ci�nienia parcjalne gaz�w i czasy

- wzgl�dna narkotyczno�� gaz�w

- limity g��boko�ci i czasu

- zu�ycie powietrza (SCR)

- saturacja tkanek

ZH-L16 (A,B,C)

CNS, OTU

NOAA


NOAAWymagania:
* szczeg�owe informacje znajduj� si� w instrukcji u�ytkownika oraz umowie licencyjnej