REAL DATA - Oprogramowanie dla Ciebie
©2011-2013 REAL DATA S.C.


ASYSTENT NURKOWANIA

Wersja dok:1.0.130303.58:02,00INSTRUKCJA INSTALACJI

Data publikacji: 2013/03


Wersja do �ci�gni�cia (PDF): DivingAssistant_SetupGuide_PL.pdf


Instalacja - Je�owiec


Niniejszy dokument zawiera instrukcj� instalacji pakietu Diving Assistant. Prosimy o zapoznanie si� z ni� przed zainstalowaniem aplikacji.

Niekt�re opisy, zdj�cia mog� nieznacznie r�ni� si� od aktualnej wersji aplikacji. W przypadku, gdyby zauwa�yli Pa�stwo znacz�ce r�nice pomi�dzy aplikacj� a niniejsz� instrukcj�, prosimy o kontakt z REAL DATA (http://www.real-data.pl).
Spis tre�ci

1 WA�NE !!! 2

1.1 Przeznaczenie. 2

1.2 Bezpiecze�stwo nurkowania. 2

1.3 Ograniczona gwarancja. 3

2 Wymagane parametry techniczne systemu komputerowego. 4

2.1 System operacyjny. 4

2.2 Wymagania sprz�towe. 4

3 Przygotowanie aplikacji i pierwsze uruchomienie. 5

3.1 Przygotowanie do instalacji. 5

3.2 Instalacja. 5

3.3 Pierwsze uruchomienie, aktywacja Oprogramowania. 11

3.4 Mo�liwe problemy z aktywacj�. 11

3.4.1 Problemy z rejestracj�. 11

3.4.2 Problemy z aktywacj�. 11
 1. WA�NE !!!

  Przed przyst�pieniem do instalacji Oprogramowania zapoznaj si� z niniejsz� dokumentacj�. Zwr�� szczeg�ln� uwag� na elementy opisuj�ce potencjalne ryzyka, sugestie.

  Przed przyst�pieniem do instalacji zapoznaj si� z tre�ci� Licencji.


  Poni�ej oraz w Licencji znajduj� si� wa�ne informacje zwi�zane z niniejszym Oprogramowaniem. Je�eli si� z nimi nie zgadzasz, zaprzesta� u�ytkowania niniejszej aplikacji i nie instaluj jej.

  1. Przeznaczenie.


   Aplikacja zosta�a stworzona w celu asystowania podczas planowania nurkowania oraz w procesie szkolenia. Aplikacja nie zast�puje tabel dekompresyjnych ani szkolenia – jest uzupe�nieniem zdobytej wiedzy i umiej�tno�ci, dodatkowym u�atwieniem. Aplikacja nie mo�e by� stosowana jako jedyne lub g��wne �r�d�o informacji i wiedzy. Zalecamy aby plany weryfikowa� z alternatywnymi �r�d�ami, np. z komputerem nurkowym. W przypadku sprzeczno�ci lub r�nych wynik�w, zawsze nadrz�dna powinna by� wiedza i materia�y zdobyte podczas szkolenia. Je�eli masz w�tpliwo�ci, skontaktuj si� ze swoja organizacj� nurkow� lub instruktorem.

  1. Bezpiecze�stwo nurkowania.


   Nurkowanie wi��e si� z rzeczywistym ryzykiem wyst�pienia uraz�w a nawet �mierci, dlatego powinno by� wykonywane tylko przez osoby bez problem�w zdrowotnych i po przej�ciu stosownych szkole� potwierdzonych certyfikatami. Tworz�c niniejsze oprogramowanie du�y nacisk zosta� po�o�ony na bezpiecze�stwo. Do silnika obliczeniowego wprowadzonych jest szereg mechanizm�w, kt�re minimalizuj� ryzyko wyst�pienia uraz�w i zwi�kszaj�cych bezpiecze�stwo nurkowania. Pami�taj jednak, �e �adne zabezpieczenia i algorytmy nie gwarantuj�, �e DCS czy inne problemy nie wyst�pi�. Ryzyko wyst�pienia zwi�zane jest bardzo mocno z indywidualnymi predyspozycjami, Twoim stanem zdrowia, kondycj�, samopoczuciem, warunkami atmosferycznych na powierzchni i �rodowiskiem pod wod�. Dobrze jest sprawdzi� wyniki i wskazania przez por�wnanie ich z innym �r�d�em – np. tabelami dekompresyjnymi czy innym komputerem.

   Bezwzgl�dnie stosuj zasady, kt�rych nauczy�e� si� na kursach nurkowych. Nigdy nie przekraczaj limit�w wynikaj�cych z posiadanych certyfikat�w i uprawnie�.

  1. Ograniczona gwarancja.


   Wk�adamy du�o wysi�ku aby niniejsze Oprogramowanie by�o wolne od b��d�w, nie dajemy jednak na nie pe�nej gwarancji. Oddajemy Ci to Oprogramowanie do u�ytkowania takie jakie jest „AS-IS”. Gwarantujemy, �e ka�de zg�oszenie b��du lub sugestii udoskonalenia zostanie potraktowane powa�nie i dok�adnie przeanalizowane. Wszelkie wykryte b��dy b�d� usuwane w mo�liwie najkr�tszym czasie i zbierane w postaci aktualizacji oprogramowania. Szczeg�owe informacje odno�nie us�ug serwisowych i ograniczonej gwarancji znajduj� si� w Umowie Licencyjnej.

 2. Wymagane parametry techniczne systemu komputerowego.

  Aby oprogramowanie pracowa�o poprawnie, powinny by� spe�nione poni�sze rekomendacje dotycz�ce konfiguracji komputera i systemu operacyjnego. Aplikacja mo�e pracowa� na innych komputerach, jednak nie ma takiej gwarancji (nie by�y one testowane).

  Zalecenia znajduj� si� r�wnie� w Umowie Licencyjnej.

  1. System operacyjny.

   Aplikacja by�a tworzona z my�l� o systemach Microsoft Windows w najnowszej wersji Windows 7 z dodatkiem SP1 oraz Windows 8. Testowali�my r�wnie� jej poprawne dzia�anie na ci�gle popularnym Windows XP z dodatkiem SP3. Aplikacja powinna r�wnie� poprawnie pracowa� na Windows Vista, jednak nie by�a na tej platformie w pe�ni testowana.

   Zalecamy, aby przed instalacj� by�a zainstalowana platforma Microsoft .NET, nie starsza ni� w wersji 4. Niemniej, instalator zawiera niezb�dne elementy platformy .NET.

   Nale�y zwr�ci� uwag�, aby programy zabezpieczaj�ce (firewall) nie blokowa�y naszej aplikacji dost�pu do sieci Internet. Sie� niezb�dna jest do uruchomienia aplikacji.


  1. Wymagania sprz�towe.

   Z naszych test�w wynika, �e aplikacja pracuje poprawnie praktycznie na ka�dej popularnej platformie sprz�towej. Na wolniejszych komputerach lub wyposa�onych w mniejsz� ilo�� pami�ci, symulacja mo�e wylicza� si� d�u�ej, ale w akceptowalnym czasie. Aby zapewni� optymalny komfort pracy zalecamy aby komputer na kt�rym b�dzie instalowany program, spe�nia� poni�sze wymagania minimalne:

   - procesor: INTEL PENTIUM lub Athlon 64,

   - pami�� operacyjna RAM: 1GB,

   - karta graficzna: dowolna o rozdzielczo�ci minimum 1024x768 lub 1280x720, 16 tys. kolor�w,

   - sie�: aktywne po��czenie do sieci Internet,

   - 21 GB przestrzeni dyskowej na aplikacj� (pakiety Microsoft .Net mog� wymaga� dodatkowej przestrzeni dyskowej).

   Rewelacyjne wyniki pracy otrzymywali�my na systemach wyposa�onych w procesor Intel i5 2.4Ghz, wyposa�onych w 4GB pami�ci RAM, karcie graficznej o rozdzielczo�ci HD z zainstalowany Windows Home 7 64 bit.


 1. Przygotowanie aplikacji i pierwsze uruchomienie.

  1. Przygotowanie do instalacji.


   Do zainstalowania oprogramowania niezb�dne b�d� Pakiet Instalacyjny oraz wa�ny kod licencyjny. O ile nie otrzyma�e� Pakietu Instalacyjnego od Dostawcy, mo�esz go pobra� z naszych stron internetowych (http://www.real-data.pl/diving.html)

   Poprawny kod licencyjny sk�ada si� numeru licencji (liczba) oraz klucza aktywacji , sk�adaj�cego si� z 8 cz�ci zawieraj�cych znaki i cyfry.

   Do aktywacji produktu niezb�dny b�dzie r�wnie� poprawny adres poczty elektronicznej.
   Adres ten b�dziemy wykorzystywa� wy��cznie do komunikacji zwi�zanej z instalacj� Oprogramowania oraz dystrybucji informacji o poprawkach i aktualizacjach. Nie obawiaj si�, bez Twoje wyra�nej zgody nigdy nie u�yjemy tego adresu do cel�w marketingowych. Nigdy nie udost�pnimy go r�wnie� innemu podmiotowi czy osobie.

   Mo�liwe jest r�wnie� zainstalowanie Oprogramowania w wersji demonstracyjnej. Do uruchomienia Oprogramowania w tym trybie nie b�d� potrzebne �adne kody ani dane. Wersja demonstracyjna s�u�y do zapoznania si� z produktem przed jego zakupem. Pami�taj, �e nie powiniene� takiej wersji wykorzystywa� do innych cel�w. Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej nie jest obj�te �adnymi gwarancjami ani r�kojmiami, nie zawiera r�wnie� �adnych dodatkowych us�ug.


   Przed uruchomieniem do instalacji sprawd�, czy Tw�j system spe�nia minimalne wymagania. Upewnij si� �e na dysku znajduje si� wystarczaj�ca ilo�� wolnego miejsca oraz �e posiadasz konto z uprawnieniami Administratora. Bez odpowiednich uprawnie� instalacja nowych program�w mo�e nie by� mo�liwa.

  2. Instalacja.

   Instalacj� rozpoczynamy od uruchomienia Pakietu Instalacyjnego: DivingAssistant_setup.exe. Je�eli przy zakupie zosta� przekazany no�nik instalacyjny, b�dzie si� on znajdowa� w jego g��wnym folderze. Je�eli �ci�gn��e� pakiet z Internetu, zalecamy aby zapisa� go i zachowa� w folderze z dokumentami lub programami instalacyjnymi. Mo�esz r�wnie� uruchomi� go bezpo�rednio z przegl�darki internetowej.

   Instalacja nurkowa - mi�dzynarodowe w�asno�ci
   Na wst�pie wybierz odpowiedni dla siebie j�zyk Pakietu Instalacyjnego.

   Je�eli masz przygotowane wszystkie niezb�dne dane, mo�esz kontynuowa� instalacj�.

   Asysten nurkowania - Witamy

   Przed zainstalowaniem aplikacji, musisz zaakceptowa� warunki Umowy Licencyjnej. Przeczytaj� j� uwa�nie zanim zaczniesz kontynuowa�.

   Licencja nurkowa
   Nast�pnie wybierz folder na dysku dla plik�w programu oraz folder w Menu Start. Zalecamy aby pozostawi� warto�ci domy�lne.

   Pakiet nurkowy - lokalizacja

   Pakiet nurkowy - folder menu

   Przed uruchomieniem mog� pojawi� si� jeszcze dodatkowe zadania i pytania, np. czy utworzenie ikony na pulpicie. Zaznacz poszczeg�lne opcje zgodnie ze swoimi preferencjami. Bezpo�rednio przed w�a�ciw� instalacj� zostanie wy�wietlone podsumowanie wybranych parametr�w i b�dzie mo�na rozpocz�� wypakowywanie plik�w.


   Podczas wypakowywania plik�w i ich instalacji mo�e pojawi� si� kilka kolejnych okienek. Na og� nie jest potrzebna �adna dodatkowa interwencja. Dodatkowo mo�e zosta� uruchomione instalatory pakiet�w redystrybucyjnych oprogramowania platform programistycznych firmy Microsoft. S� one niezb�dne do poprawnego dzia�ania aplikacji.

   Asysten nurkowania - redystrybucja

   Je�eli posiadasz system 64 bitowy prosimy o zainstalowanie dodatkowego pakietu redystrybucyjnego vcredist_x64.exe. Przed zako�czeniem instalacji nale�y wybra� odpowiedni� opcj� aby pakiet zosta� zainstalowany automatycznie.

   Instalacja nurkowa - zako�czenie

  3. Pierwsze uruchomienie, aktywacja Oprogramowania.

   Podczas ka�dego uruchomienia aplikacji wy�wietlane jest zastrze�enie. Aby kontynuowa� musisz potwierdzi�, �e si� z nim zgadzasz.

   Podczas pierwszego uruchomienia, nale�y r�wnie� zarejestrowa� aplikacj� w celu jej aktywacji. W okienku aktywacyjnym nale�y wprowadzi� wcze�niej przygotowany numer licencji, kod aktywacyjny oraz poprawny adres e-mail.

   W przypadku, gdy chcesz uruchomi� wersj� demonstracyjn�, nie musisz wprowadza� �adnych danych. Anuluj aktywacj� produktu. Oprogramowanie zostanie w takim przypadku uruchomione w trybie limitowanym. Wszystkie g��wne funkcjonalno�ci b�d� dost�pne, jednak niekt�re parametry b�d� zawiera�y limity (maksymalna g��boko��, czas nurkowania itp.).

   Asysten nurkowania - aktywacja pakietu

   Po wprowadzeniu danych nale�y nacisn�� przycisk DALEJ. Aplikacja przeprowadzi w tle proces rejestracji oraz aktywacji Oprogramowania. Do obu operacji niezb�dne jest dzia�aj�ce po��czenie z sieci� Internet.

  4. Mo�liwe problemy z aktywacj�.

   Poni�ej opisano typowe problemy, jakie mog� wyst�pi� podczas procesu aktywacji Oprogramowania. Je�eli nie rozwi��esz ich w ci�gu kolejnego dnia, skontaktuj si� z nami za po�rednictwem formularza na naszej stronie internetowej http://www.real-data.pl w sekcji Kontakt.

   1. Problemy z rejestracj�.

   Mo�e si� zdarzy�, �e mimo wprowadzenia prawid�owego kodu rejestracja nie powiedzie si�. W takim przypadku aplikacja zostanie uruchomiona w trybie demonstracyjnym i przy kolejnym uruchomieniu ponownie zapyta o numer i klucz licencyjny.

   Mo�e mie� miejsce przyk�adowo w przypadku problem�w z po��czeniem przez internet, prac konserwacyjnych serwer�w i innych nieprzewidzianych okoliczno�ci.

   1. Problemy z aktywacj�.

   Po poprawnej rejestracji przygotowywana jest dla ciebie indywidualna licencja. Mo�e si� zdarzy�, �e z r�nych przyczyn nie b�dzie ona gotowa podczas uruchomienia lub nie zostanie poprawnie pobrana z serwera. W takim przypadku aplikacja uruchomi si� w trybie demonstracyjnym. Przy kolejnym uruchomieniu program spr�buje ponownie pobra� Twoj� licencj�. Nie b�dzie si� ju� pyta� o numer i klucz licencyjny.

12/12