REAL DATA - Oprogramowanie na zam�wienie
©2011-2013 REAL DATA S.C.


ASYSTENT NURKOWANIA

Wersja:1.0.130424.55:48,00DOKUMENTACJA U�YTOWNIKA

Data publikacji: 2013/04


Wersja do �ci�gni�cia (PDF): DivingAssistant_UserGuide_PL.pdf


Kolorowa rafa - zdj�cie tytu�oweNiniejszy dokument stanowi podstawow� instrukcj� u�ytkownika pakietu Diving Assistant. Prosimy o zapoznanie si� z ni� przed przyst�pieniem do korzystania z aplikacji.

Oprogramowanie znajduje si� w ci�g�ym rozwoju, dlatego niekt�re opisy, zdj�cia mog� nieznacznie r�ni� si� od aktualnej wersji aplikacji. W przypadku, gdyby zauwa�yli Pa�stwo znacz�ce r�nice pomi�dzy aplikacj� a niniejsz� instrukcj�, prosimy o kontakt z REAL DATA (http://www.real-data.pl).


Spis tre�ci

Podstawowe cechy pakietu: 4

1 WA�NE !!! 5

1.1 Przeznaczenie. 5

1.2 Bezpiecze�stwo nurkowania. 5

1.3 Ograniczona gwarancja. 5

2 Kilka s��w wst�pu. 6

3 Jednostki. 7

4 Konfiguracja systemu. 8

4.1 �rodowisko. 8

4.1.1 Wysoko�� i ci�nienie atmosferyczne. 8

4.1.2 Rodzaj wody. 9

4.2 Zestaw oddechowy. 9

4.2.1 Mieszanina oddechowa. 9

4.2.2 SCR – standardowy wsp�czynnik zu�ycia powietrza (lub innej mieszaniny). 10

4.3 Limity. 10

4.3.1 Maksymalna g��boko��. 10

4.3.2 Maksymalny czas nurkowania. 11

4.3.3 Limit CNS. 11

4.3.4 END – r�wnowa�na g��boko�� narkotyczna 11

4.3.5 Nurkowanie wielokrotne. 11

4.3.6 Minimalne ci�nienie butli (rezerwa). 12

4.4 Ustawienia symulacji. 12

4.4.1 Tryb pracy komputera. 12

4.4.2 Tabele limit�w. 13

4.4.3 G��bokie przystanki. 14

4.4.4 Automatyczna atmosfera. 15

4.4.5 Nape�nianie butli. 15

5 Limity i bezpiecze�stwo. 15

5.1 Dekompresja. 15

5.2 Limity dla dawek tlenu. 16

5.2.1 Posta� ostra dla uk�adu nerwowego (CNS). 16

5.2.2 Posta� przewlek��, p�ucn� (OTU). 16

5.3 Ci�nienie parcjalne tlenu (PPO2). 16

5.4 R�wnowa�na g��boko�� narkotyczna (END). 16

5.5 Ilo�� czynnika oddechowego. 16

6 Planowanie nurkowania, profil nurkowy. 18

6.1 Plan u�ytkownika. 19

6.1.1 Wyb�r sposobu zaokr�glania. 19

6.1.2 Opis kolumn planu. 19

6.1.2.1 Rodzaj akcji. 19

6.1.2.2 G��boko��. 20

6.1.2.3 Czas. 20

6.2 Plan wynikowy. 20

6.2.1.1 Czas pocz�tkowy. 20

6.2.1.2 Akcja. 20

6.2.1.3 Czas trwania. 21

6.2.1.4 Ci�nienie butli. 21

6.2.1.5 PPO2. 21

6.2.1.6 END. 21

6.2.1.7 CNS%. 21

6.2.1.8 OTU. 21

6.2.1.9 Butla. 21

6.2.1.10 Komentarz. 21

6.3 Graficzna reprezentacja profilu. 21

6.4 Podsumowanie. 22

7 Dane profilu – informacje szczeg�owe. 22

7.1 Opis poszczeg�lnych kolumn. 22

7.1.1 Akcja. 22

7.1.2 G��boko��. 22

7.1.3 Czas ekspozycji 22

7.1.4 Czas ca�kowity. 23

7.1.5 Ci�nienie pocz�tkowe. 23

7.1.6 Ci�nienie gazu. 23

7.1.7 Pierwszy przystanek dekompresyjny. 23

7.1.8 Czas bezdekompresyjny. 23

7.1.9 Czas do lotu. 23

7.1.10 Okno. 24

7.1.11 V butli. 24

7.1.12 P butli. 24

7.1.13 END. 24

7.1.14 Ca�kowity CNS. 24

7.1.15 Ca�kowite OTU. 24

7.1.16 Wysoko��. 25

7.1.17 Mieszanina. 25

7.1.18 Woda. 25

7.1.19 Ilo�� zakres�w. 25

7.1.20 Komunikaty. 25

8 Ostrze�enia i alarmy. 26

8.1 Krok planu zg�osi� wyj�tek, niekt�re limity mog� by� przekroczone (Default). 26

8.2 Maksymalna g��boko�� zosta�a przekroczona (MaxDepth). 26

8.3 Maksymalny czas nurkowania zosta� przekroczony (MaxTime). 26

8.4 Limit r�wnowa�nej g��boko�ci narkotycznej zosta� przekroczony (END). 26

8.5 Osi�gni�to limit toksyczno�ci tlenu (OTU). 26

8.6 Dzienny limit toksyczno�ci tlenu (OTUD). 26

8.7 Limit toksyczno�ci tlenu zosta� osi�gni�ty (CNS). 27

8.8 Toksyczno�� tlenu dla uk�adu nerwowego nie zosta�a policzona (CNS). 27

8.9 Limit g��boko�ci dla tlenu zosta� przekroczony (ODL). 27

8.10 Ci�nienie parcjalne tlenu zbyt niskie (OTL). 27

8.11 Butla jest pusta (NoAir). 27

8.12 Ci�nienie czynnika oddechowego w butli osi�gn�o niebezpieczny poziom. 27

9 Przyk�ady. 28

9.1 Dwa nurkowania na Czarnym Stawie w Tatrach. 28

9.2 Nurkowania w kamienio�omie Horka (Saksonia). 29

10 Wymagane parametry techniczne systemu komputerowego. 32

10.1 System operacyjny. 32

10.2 Wymagania sprz�towe. 32

Podstawowe cechy pakietu:

Cecha

Opis

Algorytmy oblicze�

- Podstawowy algorytm oblicze� oparty o ZH-L16 (Albert A. Bhlmann)

- G��bokie przystanki (Pyle,SSA/CMAS,NAUI,GF)

- Przystanki bezpiecze�stwa

- Ci�nienie atmosferyczne: ISA,NOAA,Liniowy

- Maksymalne ci�nienia parcjalne: NOAA

- Limity toksyczno�ci tlenu: NOAA

Tryby komputera

Autorskie tryby pracy:
- konserwatywny
- dynamiczny

Pr�bkowanie

W trybie dynamicznym:

- co 1 minut� (na sta�ej g��boko�ci)

- co 0,1m (zmiana g��boko�ci)

Tabele limit�w

Wbudowane tabele limit�w:

- ZH-L16A (16/17 przedzia��w)

- ZH-L16B (17 przedzia��w) – typowa dla wyznaczania tabel

- ZH-L16C (17 przedzia��w) – typowa dla komputer�w

Typy tabel limit�w

- Mo�liwo�� stosowania tabel opartych o model Workmanna lub Bhlmanna.

- Brak ogranicze� ilo�ci przedzia��w/tkanek.

- Otwarty format XML.

Inne limity

- Dynamicznie wyliczany limit toksyczno�ci tlenu (OTU,CNS)

- Narkotyczno�� gaz�w (END)

- Minimalne i maksymalne ci�nienia parcjalne gaz�w

- Limity g��boko�ci i czasu.

Obs�ugiwane gazy w mieszankach oddechowych:

Ka�da mieszanka oparta o: Tlen, Azot, Hel.

Wbudowane definicje typowych mieszanek: Powietrze, Nitrox (30-50%), Trimix (wybrane).

Ustawienia �rodowiska:

- Mo�liwo�� wyboru rodzaju akwenu/wody: s�odkiej i s�onej

- Mo�liwo�� ustawienia wysoko�ci n.p.m. lub ci�nienia atmosferycznego

Ustawienia indywidualne:

- Tryb komputera

- Tabela limit�w (tzw. M-Values)
- Typ mieszanki oddechowej

- Parametry zestawu butli

- Typowe zapotrzebowanie na powietrze

- Maksymalna g��boko��

- Maksymalny czas nurkowania

Jednostki

G��boko�ci i wysoko�ci: m, ft (stopy).

Ci�nienia atmosferycznego: hPa, inHg (inf. atm, mmHg)

Ci�nienia absolutnego: at, bar. 1. WA�NE !!!

  Przed przyst�pieniem do u�ytkowania Oprogramowania zapoznaj si� z niniejsz� dokumentacj�. Zwr�� szczeg�ln� uwag� na elementy opisuj�ce potencjalne ryzyka, sugestie jak zwi�kszy� bezpiecze�stwo oraz opisane ograniczenia.


  Poni�ej oraz w Licencji znajduj� si� wa�ne informacje zwi�zane z niniejszym Oprogramowaniem. Je�eli si� z nimi nie zgadzasz, zaprzesta� u�ytkowania niniejszej aplikacji.

  1. Przeznaczenie.


   Aplikacja zosta�a stworzona w celu asystowania podczas planowania nurkowania oraz w procesie szkolenia. Aplikacja nie zast�puje tabel dekompresyjnych ani szkolenia – jest uzupe�nieniem zdobytej wiedzy i umiej�tno�ci, dodatkowym u�atwieniem. Aplikacja nie mo�e by� stosowana jako jedyne lub g��wne �r�d�o informacji i wiedzy. Zalecamy aby plany weryfikowa� z alternatywnymi �r�d�ami, np. z komputerem nurkowym. W przypadku sprzeczno�ci lub r�nych wynik�w, zawsze nadrz�dna powinna by� wiedza i materia�y zdobyte podczas szkolenia. Je�eli masz w�tpliwo�ci, skontaktuj si� ze swoja organizacj� nurkow� lub instruktorem.

  1. Bezpiecze�stwo nurkowania.


   Nurkowanie wi��e si� z rzeczywistym ryzykiem wyst�pienia uraz�w a nawet �mierci, dlatego powinno by� wykonywane tylko przez osoby bez problem�w zdrowotnych i po przej�ciu stosownych szkole� potwierdzonych certyfikatami. Tworz�c niniejsze oprogramowanie du�y nacisk zosta� po�o�ony na bezpiecze�stwo. Do silnika obliczeniowego wprowadzonych jest szereg mechanizm�w, kt�re minimalizuj� ryzyko wyst�pienia uraz�w i zwi�kszaj�cych bezpiecze�stwo nurkowania. Pami�taj jednak, �e �adne zabezpieczenia i algorytmy nie gwarantuj�, �e DCS czy inne problemy nie wyst�pi�. Ryzyko wyst�pienia zwi�zane jest bardzo mocno z indywidualnymi predyspozycjami, Twoim stanem zdrowia, kondycj�, samopoczuciem, warunkami atmosferycznych na powierzchni i �rodowiskiem pod wod�. Dobrze jest sprawdzi� wyniki i wskazania przez por�wnanie ich z innym �r�d�em – np. tabelami dekompresyjnymi czy innym komputerem.

   Bezwzgl�dnie stosuj zasady, kt�rych nauczy�e� si� na kursach nurkowych. Nigdy nie przekraczaj limit�w wynikaj�cych z posiadanych certyfikat�w i uprawnie�.

  1. Ograniczona gwarancja.


   Wk�adamy du�o wysi�ku aby niniejsze Oprogramowanie by�o wolne od b��d�w, nie dajemy jednak na nie pe�nej gwarancji. Oddajemy Ci to Oprogramowanie do u�ytkowania takie jakie jest „AS-IS”. Gwarantujemy, �e ka�de zg�oszenie b��du lub sugestii udoskonalenia zostanie potraktowane powa�nie i dok�adnie przeanalizowane. Wszelkie wykryte b��dy b�d� usuwane w mo�liwie najkr�tszym czasie i zbierane w postaci aktualizacji oprogramowania. Szczeg�owe informacje odno�nie us�ug serwisowych i ograniczonej gwarancji znajduj� si� w Umowie Licencyjnej. 1. Kilka s��w wst�pu.


  Ka�dy z nas ma jakie� hobby. Moim od niedawna poza jazd� konn� sta�o si� nurkowanie. Zacz�o si� od wyjazdu do Egiptu i Intro na jednych z najpi�kniejszych na �wiecie rafach koralowych. Potem przyszed� czas na kurs i pierwsze samodzielne nurkowania. Tak zaczyna�o r�wnie� wielu z Was.


  Jak ka�dy sport, tak i nurkowanie wymaga stosowania si� do zasad bezpiecze�stwa. Wymagane jest odpowiednie przeszkolenie i przede wszystkim rozwaga. Du�� cz�� wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiej�tno�ci dostarczaj� nam systemy szkolenia. Bardzo wa�ne jest, aby rozpocz�� nasza przygod� z nurkowaniem i sprawdzonego o�rodka szkoleniowego lub centrum nurkowego. Pami�taj, �e ryzyko wyst�pienia urazu podczas nurkowania bez odpowiedniego przeszkolenia jest znacznie wy�sze. Zar�wno nurkowanie bez odpowiedniego przygotowania jak i po prostu nieodpowiedzialne nurkowanie mo�e sko�czy� si� takimi problemami jak: DCS (czyli choroba dekompresyjna), urazami ci�nieniowymi, zatruciem tlenem czy narkoz� azotow�. Mimo i� k�opot�w, jakie mog� nas spotka� pod wod� jest ca�kiem sporo, to trzeba przyzna�, �e dzi�ki wk�adowi wielu organizacji i os�b prywatnych, nurkowanie jest znacznie bezpieczniejsze ni� kiedy� i obecnie zaliczany jest do sport�w rekreacyjnych.


  Mimo i� na rynku znajduje si� sporo oprogramowania pomagaj�cego planowa� nurkowania postanowili�my zainwestowa� czas w stworzenie czego� nowego. Poni�ej cele jakie zosta�y postawione przy tworzeniu niniejszego Oprogramowania.


  I. Pakiet ma stanowi� uzupe�nienie posiadanej wiedzy i umiej�tno�ci. Ma by� Twoim asystentem podczas planowania wypraw nurkowych. Ma by� efektywn� pomoc�, a wi�c musi by� prosty w obs�udze i jednocze�nie nie mo�e ogranicza� mo�liwo�ci.


  II. Drugim bardzo wa�nym celem by�o dobre zr�wnowa�enie pomi�dzy matematycznym modelem wykorzystanym do oblicze� a zasadami bezpiecze�stwa. Dlatego w oprogramowanie zosta�o wplecionych szereg dodatkowych mechanizm�w, kt�re zwi�kszaj� margines bezpiecze�stwa. W kolejnych wersja b�d� one rozszerzane i udoskonalane.


  III. Trzecim celem by�o umo�liwienie �atwego wykonywania symulacji, co u�atwia proces szkole� przez �atw� w zrozumieniu wizualizacj� oraz utrwalenie wiedzy przez symulacj� przyk�adowych scenariuszy. Przyk�adowo mo�emy praktycznie trzema klikni�ciami por�wna� profile nurkowe dla powietrza i Nitroxu.


  Oddajemy Pa�stwu niniejsze Oprogramowanie w nadziei, �e b�dzie ono realn� pomoc� podczas szkole�, symulacji i planowania prawdziwych nurkowa�. Liczymy r�wnie�, �e w ten spos�b przyczynimy si� do ograniczenia ryzyka podczas uprawiania tego sportu.

  �yczymy g��bokich nur�w.

 2. Jednostki.

  Zanim przejdziemy to konfiguracji i pracy z aplikacj�, wymagane jest kilka s��w o zastosowanych jednostkach miary. Wykorzystany silnik obliczeniowy wewn�trznie stosuje zawsze do oblicze� te same jednostki. S� to odpowiednio metry dla wysoko�ci i g��boko�ci, atmosfery techniczne dla ci�nienia oraz minuty do okre�lenia czasu. Jednocze�nie silnik ten dostarcza szerokie mechanizmy konwersji jednostek, kt�re pozwoli�y na skonstruowanie aplikacji w taki spos�b, aby by�a przyjazna dla u�ytkownika. Wiedza o wewn�trznie stosowanych jednostkach miary mo�e mie� wp�yw na niekt�re zaokr�glenia, dlatego warto zwr�ci� na to uwag�.

  Z punktu widzenia u�ytkownika aplikacja dostarcza znacznie szersz� gam� mo�liwo�ci wprowadzania i prezentowania warto�ci. W wielu miejscach istnieje mo�liwo�� prowadzania warto�ci w jednej kilku popularnych jednostek. Wi�kszo�� z nich nie da si� przelicza� mi�dzy sob� do pe�nych warto�ci ca�kowitych, dlatego przyj�to, �e warto�ci kt�re b�d� stosowane do oblicze� wy�wietlane s� na polach jasnych a warto�ci zaokr�glone na tle szarym. Program sam b�dzie przestawia� i przelicza� jednostki, po wprowadzeniu przez u�ytkownika warto�ci w wybranej przez siebie jednostce miary. Dodatkowo w niekt�rych miejscach dost�pne s� dymki (tzw. tool tip) z dodatkow� informacj�.

  1. Ci�nienie atmosferyczne.

   Dla u�atwienia aplikacja udost�pnia mo�liwo�� wprowadzenia ci�nienia atmosferycznego w hPa (hecto Pascalach) lub inHg (calach s�upa rt�ci w 0˚C). Pierwsza u�ywana jest typowo w systemie SI i krajach europejskich, druga jest jednostk� imperialn�, stosowan� np. w Stanach Zjednoczonych. Po wprowadzeniu ci�nienia atmosferycznego b�dzie ono r�wnie� przeliczone na typow� wysoko��, na kt�rej to ci�nienie wyst�puje.

  2. Wysoko��.

   Wysoko�� mo�na wprowadza� w metrach (m) lub stopach (ft) n.p.m. Po wprowadzeniu wysoko�ci b�dzie ona r�wnie� przeliczona na typowe ci�nienie atmosferyczne panuj�ce na tej wysoko�ci.

  3. G��boko��.

   Podobnie jak wysoko��, g��boko�� r�wnie� podaje si� w m lub ft. Dodatkowo nale�y zwr�ci� uwag� na spos�b wyznaczania automatycznych przystank�w w kolejnych rozdzia�ach.

  4. Czas.

   Czas wprowadza si� w zawsze w minutach. Wyniki b�d� jednak prezentowane w postaci czytelnej dla u�ytkownika, czyli z podzia�em na godziny, minuty i sekundy.

 3. Konfiguracja systemu.

  Konfiguracja systemu mo�liwa jest przez ustawienie szeregu parametr�w na jeden, zbiorczej zak�adce. Warto�ci parametr�w s� w miar� mo�liwo�ci ograniczone w aplikacji do bezpiecznych, dozwolonych zakres�w.

  Diving Assistant - konfiguracja, wysoko��,mieszanina, zu�ycie,limity,dekompresja,stopy,opcje

  Panel konfiguracyjny podzielony jest na szereg sekcji opisanych w dalszej cz�ci dokumentu.

  1. �rodowisko.


   Sekcja „�rodowisko” pozwala ustawi� podstawowe parametry dla akwenu, w kt�rym b�dziemy nurkowa�.

   1. Wysoko�� i ci�nienie atmosferyczne.


    W zale�no�ci od wysoko�ci akwenu, mamy do czynienia z r�nym ci�nieniem atmosferycznym. Im wy�ej, tym ci�nienie jest ni�sze.

    Istnieje mo�liwo�� ustawienia bezpo�rednio ci�nienia i wysoko�ci, przy czym oba parametry s� ze sob� �ci�le powi�zane. Na og� nurkowania odbywaj� si� nad zbiornikami wodnymi po�o�onymi nisko i przyjmuje si� wysoko�� poziomu morza (0m). Mo�e si� jednak zdarzy�, �e nurkowanie b�dziemy chcieli przeprowadzi� na wy�szej wysoko�ci. Zmniejszy si� wtedy ci�nienie atmosferyczne, co wp�ywa na dwa czynniki:

    - ci�nienie absolutne podczas nurkowania – wp�yw raczej niewielki,
    - ci�nienie atmosferyczne po zako�czeniu nurkowania.

    Oba te czynniki maj� wp�yw na bezpieczn� g��boko�� dekompresji podczas nurkowa� g��bokich. Ni�sze ci�nienie po zako�czeniu nurkowania r�wnie� nale�y uwzgl�dni� – mo�e si� okaza�, �e mimo i� r�nica ci�nie� nie jest du�a w por�wnaniu z poziomem morza, to wystarczy ona, aby zacz�y si� wytr�ca� pojedyncze p�cherzyki azotu i w rezultacie doprowadzi� do ca�ego szeregu symptom�w DCS.

    Nurkowanie na wysoko�ci powy�ej 300m (~1000ft) powinno si� wykonywa� wy��cznie maj�c odpowiednie do�wiadczenie lub w asy�cie instruktora lub kolegi z odpowiednimi kwalifikacjami. U niekt�rych os�b ju� na wysoko�ci 2500m (~8200ft) mog� wyst�pi� pierwsze objawy hipoksji.

    Program umo�liwia ustawienie wysoko�ci na dwa sposoby:

    a) ustawienie wysoko�ci nad poziomem morza (Altitude),

    b) wskazanie ci�nienia atmosferycznego.

    Mo�liwy zakres ustawie� to 0 do 3000m (~9800ft). Typowe ci�nienie atmosferyczne na danej wysoko�ci wyliczane jest wed�ug skali nieliniowej.

   2. Rodzaj wody.


    W zale�no�ci czy b�dziemy nurkowa� w jeziorach i innych zbiornikach �r�dl�dowych, czy w morzach nale�y wybra� rodzaj wody. W zale�no�ci od zasolenia, woda ma inn� g�sto��, co wp�ywa na panuj�ce na danej g��boko�ci ci�nienie absolutne. Dost�pne s� dwa predefiniowane ustawienia:

    a) Woda s�odka (Fresh) – dla zbiornik�w s�odkowodnych i s�abo zasolonych m�rz,
    b) Woda s�ona – dla zbiornik�w �rednio i mocno zasolonych.

    W zale�no�ci od wyboru opcji, widoczne b�d� niewielkie r�nice w wynikach oblicze�. Wi�kszo�� zbiornik�w zasolonych to morza i oceany, przyj�to wi�c �e mo�e wyst�powa� wy�sza fala. Dla zbiornik�w zasolonych g��boko�� dla przystanku bezpiecze�stwa i ostatniego przystanku dekompresyjnego ustalono na 5 m, dla zbiornik�w s�odkich – 3 m. Dla jednostek imperialnych warto�ci te ustalono odpowiednio na 15ft i 12ft.

    Przyk�adem zasolonego zbiornika jest Morze Czerwone. W przypadku jezior, kamienio�om�w czy np. Morza Ba�tyckiego, nale�y raczej wybiera� wod� s�odk�.

  2. Zestaw oddechowy.

   Aplikacja pozwala wybra� jeden z predefiniowanych, typowych zestaw�w butli.

   Niniejsza wersja aplikacji nie pozwala na zastosowanie kilku zestaw�w zamienianych podczas nurkowania. Funkcjonalno�� ta b�dzie dost�pna w wersjach rozszerzonych.

   1. Mieszanina oddechowa.

    Aplikacja udost�pnia w postaci rozwijanej listy kilka popularnych mieszanin oddechowych, pocz�wszy od powierza, przez Nitrox od 30% do 50% po kilka popularnych mieszanek Trimix opartych o tlen, azot i hel. Czysty tlen zosta� wprowadzony wy��cznie w celach szkoleniowych. W rozszerzonych wersjach programu czysty tlen b�dzie m�g� stanowi� alternatyw� do np. Nitroxu 50% dla tzw. „gor�cych” mieszanek dekompresyjnych. Mieszaniny z mniejsz� zawarto�ci� tlenu nale�y stosowa� ostro�nie. S� one stosowane przy nurkowania technicznych. Ze wzgl�du na ich specyfik�, nale�y wskazania aplikacji traktowa� jako wynik symulacji i nigdy nie stosowa� jako g��wnego �r�d�a przy planowaniu takich nurkowa�. Stosowanie helu w mieszaninach zmniejsza wypadkow� narkotyczno��, jednak mo�e przy�piesza� nasycanie tkanek gazem i wyd�u�a� dekompresj�. Niniejsza wersja, mimo i� sam silnik obliczeniowy ma tak� mo�liwo��, nie udost�pnia zmiany butli podczas nurkowania.

    Poza oczywistym wp�ywem na czasy dekompresji, wyb�r mieszanki b�dzie mia� r�wnie� wp�yw na maksymaln� g��boko�� i czas nurkowania (inne ci�nienia parcjalne gaz�w) – system uwzgl�dni r�wnie� w�a�ciwo�ci narkotyczne gaz�w oraz efekt mo�liwego zatrucia tlenowego. Zupe�nie inaczej b�d� wygl�da�y warto�ci czasu bezdekompresyjnego i minimalnego czasu do lotu.

   2. SCR – standardowy wsp�czynnik zu�ycia powietrza (lub innej mieszaniny).

    Warto�� SCR mo�na ustawia� w zakresie okre�lanym przez wi�kszo�� organizacji jako bezpieczny. Pami�taj, �e podczas nurkowania nigdy nie nale�y wstrzymywa� oddechu. Oszcz�dzanie powietrza bardzo szybko mo�e sko�czy� si� skumulowanie dwutlenku w�gla w organizmie, czego najmniej dokuczliwym objawem mo�e by� silny b�l g�owy. Z kolei zbyt szybki oddech r�wnie� mo�e by� symptomem problem�w.

    Dane zestawu oddechowego i zu�ycia powietrza s� uwzgl�dniane podczas oblicze� i prezentowane w postaci liczbowej i graficznej.

  3. Limity.

   W celu poprawy bezpiecze�stwa aplikacja wspiera kontrol� limit�w dla r�nych warto�ci danych profilu nurkowego. Cz�� z limit�w jest statyczna, cz�� wyliczana dynamicznie w zale�no�ci od wynik�w symulacji. Podstawowe ograniczenia mo�na skonfigurowa� w niniejszej sekcji. Poza opisanym w kolejnych podpunktach limit�w istniej� dodatkowe, kt�re zosta�y zaprogramowane na sta�e w wewn�trznych mechanizmach aplikacji (patrz 5) . Po przekroczeniu dowolnego z limit�w obliczenia nadal s� kontynuowane a pozycje profilu oznaczane odpowiednimi ostrze�eniami.

   1. Maksymalna g��boko��.

    Nale�y ustawi� maksymaln� g��boko�� zgodnie z posiadanym certyfikatem. W zale�no�ci od organizacji typowe szkolenia pozwalaj� na nurkowanie rekreacyjne do g��boko�ci 12,18,20,30 i 40 m.

   2. Maksymalny czas nurkowania.

    Co prawda czas nurkowania nie jest wprost ograniczony, to jednak �atwo zauwa�y� �e im d�u�sze nurkowanie, tym �atwiej wej�� w okres obowi�zkowej dekompresji, zwi�ksza si� dawka przyj�tego tlenu i innych gaz�w. Nie bez wp�ywu pozostaje r�wnie� wyzi�bienie organizmu i zm�czenie. Dobrze jest wi�c okre�li� odpowiedni dla siebie limit. Naszym zdaniem, pocz�tkuj�cy nurkowie nie powinni przekracza� 60 minut dla pojedynczego nurkowania.

   3. Limit CNS.

    Jest to limit ograniczaj�cy mo�liw� do przyj�cia dawk� tlenu z punktu widzenia potencjalnego wp�ywu na nasz uk�ad nerwowy. Jest to bardzo wa�ny parametr, kt�rego przekroczenie mo�e powodowa� ostr� form� zatrucia tlenem. Przy typowych nurkowaniach rekreacyjnych nie powinien on zosta� jednak nigdy przekroczony.

    Konfiguracja aplikacji umo�liwia ustawienie limitu dla przyj�tej dawki CNS wyra�on� w procentach. Standardowo przyj�to poziom 80%, mimo i� dawki poni�ej 100% nie s� gro�ne same w sobie. Poziom taki zosta� wyznaczony w my�l zasady ci�g�ej asekuracji. Podobnie jak nie nale�y nurkowa� samemu, tylko zawsze z partnerem, nie nale�y te� przyjmowa�, �e nic si� nie wydarzy, albo �e je�eli ju� nurek znajdzie si� w tarapatach, to zmaterializuje si� tylko jedno ryzyko. Za�o�ono, �e mo�e wydarzy� si� wypadek, kt�ry b�dzie wymaga� podania czystego tlenu na powierzchni. Oznacza to, �e ci�nienie parcjalne podanego tlenu b�dzie zbli�one do 1 ata (a nie 0,16), co w rezultacie mimo i� nurkowanie zostanie ju� zako�czone, b�dzie powodowa�o dalszy wzrost CNS. Przyk�adowo oznacza to, �e w skrajnych przypadkach do objaw�w DCS mog�o by doj�� ostre zatrucie tlenem i znaczny wzrost ryzyka utraty zdrowia.

    Warto�� powy�ej 80% mo�na stosowa� do cel�w szkoleniowych i symulacji.

   4. END – r�wnowa�na g��boko�� narkotyczna

    Na ekranie konfiguracji mo�emy stawi� bezpieczny limit g��boko�ci, dla kt�rego narkotyczno�� azotu nie jest jeszcze gro�na. Dla nurkowa� rekreacyjnych przyj�li�my �e jest to 40m. Parametr ten nale�y ustawi� zgodnie z wiedza zdobyt� podczas szkolenia. Warto�ci wi�ksze mog� stosowa� tylko i wy��cznie do�wiadczeni nurkowie techniczni. END jest ka�dorazowo przeliczana dla wybranej mieszaniny oddechowej. W przypadku przekroczenia limitu wyzwalane jest odpowiednie ostrze�enie.

   5. Nurkowanie wielokrotne.

    Je�eli nurkujemy kilka dni pod rz�d, nale�y wprowadzi� ilo�� tych dni w��cznie z bie��cym. Pozwala to lepiej oszacowa� dopuszczalne warto�ci jednostek tlenu.

    Parametr ma znaczenie g��wnie przy obliczaniu ryzyka zatrucia tlenem, w tym postaci p�ucnej – tzw. OTU.

   6. Minimalne ci�nienie butli (rezerwa).

    Okre�la przyj�t� rezerw� mieszaniny oddechowej w butli.

    Dla standardowych nurkowa� rekreacyjnych przyjmuje si� 1/4 pojemno�ci (50 bar dla butli 200 bar).

    Mo�na r�wnie� wybra� wi�ksz� rezerw� 1/3, co typowo przyjmuje si� przy nurkowaniach jaskiniowych (mo�liwo�� powrotu na jednym zestawie z partnerem).

  4. Ustawienia symulacji.

   W programie mo�na pos�ugiwa� si� kilkoma ustawieniami, kt�re nale�y ustawi� w zale�no�ci od naszego do�wiadczenia i ryzyka nurkowania w danym akwenie o danej porze roku oraz warunk�w atmosferycznych. Bardziej do�wiadczeni nurkowie mog� u�ywa� ustawie� indywidualnych, mniej do�wiadczonym proponujemy pozostawienie domy�lnych, bardziej konserwatywnych ustawie�.

   1. Tryb pracy komputera.

    Dost�pne s� dwa tryby pracy silnika obliczeniowego (plannera):

    a) Konserwatywny,

    b) Dynamiczny.

    1. Tryb pracy: konserwatywny.

     Pierwszy z tryb�w (konserwatywny) jest przeznaczony dla mniej do�wiadczonych nurk�w. Jest on tak skonstruowany, aby maksymalnie podnosi� bezpiecze�stwo i niwelowa� stany niejednoznaczne. Wyniki b�d� zbli�one do tabel dekompresyjnych. Podstawowymi cechami tego trybu s�:

     - przyjmowanie docelowej g��boko�ci na czas zanurzana
     - przyjmowanie pierwotnej g��boko�ci podczas wynurzania
     - przeci�ganie (tzw. overstepping) bezpiecznej g��boko�ci na kolejny krok planu.

     W du�ym uproszczeniu mo�na powiedzie�, �e tryb ten „przeci�ga” dla nas g��boko�� dekompresji z poprzedniego kroku na nast�pny oraz przyjmuje do oblicze� zawsze maksymaln� g��boko�� przy jej zmianie, przez co niweluje zmienne pr�dko�ci zanurzania i wynurzania typowe przy pierwszych nurkowaniach i ogranicza ryzyko wyst�pienia problem�w podczas i po nurkowaniu. Wyobra�my sobie �e chcemy nurkowa� na g��boko�� 30 m (~100ft) przez oko�o 25 min i potem jeszcze 5 min podziwia� akwen na g��boko�ci 10 m (~33ft). Komputer wska�e nam jeden przystanek na dekompresj� i dodatkowo przystanek bezpiecze�stwa. Co jednak, gdy na 30m (~100ft) zagapimy si� i sp�dzimy o 3 minuty wi�cej ? Albo zadajmy sobie pytanie, czy je�eli zechcemy wyp�yn�� przed czasem z g��boko�ci 10m to b�dzie to bezpieczne ?

     Odpowied� jest prosta – ryzyko wyst�pienia uraz�w na pewno wzro�nie. Zastosowanie 3 opisanych powy�ej zasad powoduje, �e w plan b�dziemy mieli wkalkulowany niewielki margines bezpiecze�stwa i ryzyko wyst�pienia DCS jest ni�sze. Pami�taj jednak, �e zawsze ono b�dzie wyst�powa�.

     Dodatkowo zaleca si� stosowanie tablicy limit�w ZHL16C.

    2. Tryb dynamiczny.

     Tryb dynamiczny przeznaczony jest dla bardziej do�wiadczonych nurk�w oraz symulacji dla cel�w szkoleniowych i w�asnych. Trybu tego nie powinni stosowa� pocz�tkuj�cy nurkowie.

     Tryb dynamiczny charakteryzuje si�:

     - du�� rozdzielczo�ci� kork�w obliczeniowych (typowo 1 minuta)
     - du�� rozdzielczo�ci� krok�w podczas zmiany g��boko�ci (typowo 0,1m).

     Podczas oblicze� ka�de wprowadzone przez u�ytkownika polecenie jest dzielone na szereg ma�ych krok�w. Silnik obliczeniowy nie przeci�ga wyliczonych bezpiecznych g��boko�ci na kolejny krok. Dzi�ki du�ej rozdzielczo�ci oblicze� wyniki s� u�redniane podczas zanurzania i wynurzania. Dzi�ki temu, plan jest bardziej zbli�ony do warunk�w rzeczywistych. Umo�liwia lepsze dopasowanie planu do indywidualnych potrzeb i daje mo�liwo�� lepszego �ledzenia wynik�w na ka�dym etapie nurkowania. Nie zawiera on jednak dodatkowego marginesu bezpiecze�stwa.

   2. Tabele limit�w.

    Teoretycznie stosuj�c algorytm ZHL-16 mo�na dokona� niezb�dnych oblicze� przyjmuj�c zaproponowane p�-czasy i czyst� matematyk�. Otaczaj�cy nas �wiat nie da si� jednak do ko�ca opisa� regu�ami matematyki i fizyki, co zreszt� czyni go ciekawszym i pi�kniejszym. Pierwsza wersja algorytmu (ZHL-16A) zosta�a uzupe�niony o dodatkowe dwa warianty ZHL-16B oraz ZHL16C. Ta ostatnia jest najbardziej konserwatywna i przeznaczona do stosowania w komputerach nurkowych. Ten wariant jest standardowo ustawiony w aplikacji. Wersj� B stosuje si� na og� do generowania tabel dekompresji.

    Pakiet Dive Assistant umo�liwia wyb�r wariantu przez wyb�r tzw. tabeli limit�w (M-Values). W wersji podstawowej mo�na wybra� jedn� z 4 wbudowanych tabel:

    a) ZHL-16A (Original).

    Pierwszy opublikowany wariant algorytmu oparty o 16 przedzia��w p�-czas�w. Ten wariant jest najmniej bezpieczny i powinien by� stosowany tylko i wy��cznie przez do�wiadczonych i �wiadomych nurk�w. Wariant ten jest nast�pc� algorytmu ZHL-8, kt�ry w r�nych odmianach jest stosowany do dnia dzisiejszego w komputerach nurkowych.

    b) ZHL-16A (Teorethical)

    Oryginalna tabela limit�w uzupe�niona o 17-sty przedzia� azotu dla p�-czasu nasycenia azotu 5 minut.

    c) ZHL-16B (Tables)

    Wariant ZHL-16B uzupe�niony o dodatkowy przedzia� dla azotu. Wariant zosta� opracowany przede wszystkim do generowania tabel dekompresyjnych. Mo�e by� stosowany z powodzeniem r�wnie� przez do�wiadczonych nurk�w podczas planowania nurkowa�.

    d) ZHL-16C (Computer)

    Wariant ZHL-16C uzupe�niony o dodatkowy przedzia� dla azotu. Jest to najbardziej konserwatywny zestaw limit�w i przez to preferowany. Ten wariant jest cz�sto u�ywany w nowoczesnych komputerach nurkowych.

   3. G��bokie przystanki.

    Pierwsza publikacja o tzw. g��bokich przystankach nale�y do Richarda Pyle, kt�ry obecnie uwa�any jest za ojca „deep stop�w”. Stosowanie g��bokich przystank�w redukuje tzw. objawy subkliniczne choroby dekompresyjnej, odczuwane jako zm�czenie, b�l g�owy czy z�e samopoczucie. Istota dzia�ania dodatkowych przystank�w, polega na zwi�kszeniu marginesu do granicznej warto�ci przesycenia tkanek gazem. Jeszcze do niedawna nie by�o wystarczaj�cych bada�, kt�re mog�y by potwierdzi� ich sensowno��, g��wnie ze wzgl�du na brak wystarczaj�cych metod badawczych. Obecnie s� ju� dost�pne badania (np. prowadzone przez DAN), kt�re potwierdzaj� przy odpowiednio zaplanowanych przystankach znacz�ca redukcj� mikro p�cherzyk�w azotu po nurkowaniu. Zach�camy wszystkich do poszukiwa� nowych wynik�w bada� i zapoznanie si� wnioskami z nich p�yn�cymi.

    Aplikacja umo�liwia wyb�r jednej z poni�szych opcji. Do algorytmu wprowadzono r�wnie� modyfikacj�, kt�ra powoduje, �e przystanki b�d� wyznaczane tylko wtedy, je�eli poziom saturacji tkanek osi�gnie minimalny wymagany poziom. Wyeliminuje to sytuacje, gdzie dodatkowy przystanek m�g�by przynie�� przeciwny rezultat – dodatkowe nasycenie tkanek, zamiast ich wysycenie. Mo�e tak si� dzia� przyk�adowo po kr�tkich zej�ciach na wi�ksz� g��boko�� i szybkich wynurzeniach (z zalecan� pr�dko�ci�) do g��boko�ci ni�szej.

    a) Bez g�. przystank�w.

    G��bokie przystanki nie s� stosowane.

    b) Pyle.

    Jest to implementacja metody wymy�lonej przez tw�rc� g��bokich przystank�w, kt�ry zaleca� 2-3 minutowe przerwy w po�owie mi�dzy g��boko�ci� operacyjn� a kolejnym obowi�zkowym przystankiem.

    c) SSA/CMAS.

    Jest to zmodyfikowana metoda dopasowana do nurkowa� opartych o tabele i algorytmy Blhmanna. Metoda pozwala zaplanowa� kr�tkie, jednominutowe przystanki oparte o ci�nienie absolutne, a� do osi�gni�cia pierwszego obowi�zkowego przystanku.

    d) NAUI.

    Implementacja zalece� NAUI 2008 S&P p 2.16. - jeden 3-minutowy przystanek g��boki.

    e) GF.

    Metod� opart� o tzw. wsp�czynnik gradientu (Gradient Factor) opisa� Eric. C. Baker. Polega ona na zastosowaniu zmiennego wsp�czynnika marginesu bezpiecze�stwa podczas wynurzania, daj�cego dodatkowe przystanki, co skutkuje precyzyjn� kontrol� poziomu saturacji tkanek. Aplikacja algorytm GF stosuje r�wnolegle do algorytmu podstawowego. Dodatkowe przystanki oznaczane s� jako „g��bokie”. Wsp�czynnik GF jest wyznaczany w zakresie od najg��bszego, mo�liwego przystanku dekompresyjnego do g��boko�ci przystanku bezpiecze�stwa.

   4. Automatyczna atmosfera.

    W��czenie tej opcji powoduje automatyczne prze��czenie si� silnika obliczeniowego na oddychanie powietrzem atmosferycznym po osi�gni�ciu powierzchni. Jest to szczeg�lnie przydatne przy planowaniu nurkowa� wielokrotnych.

    Uwaga – komputer nie prze��czy si�, je�eli w danych wej�ciowych w akcji ustawimy nurkowanie na g��boko�ci 0m (zamiast Powierzchni). Jest to dzia�anie celowe, pozwalaj�ce zaplanowa� powr�t do miejsca wej�cia p�yn�c na powierzchni lub delikatnie pod ni�.

   5. Nape�nianie butli.

    Podobnie jak poprzednia opcja, funkcja ta dzia�a na powierzchni. Powoduje ona automatyczne nape�nienie butli zestawu oddechowego. Opcj� nale�y zaznaczy�, je�eli planujemy wiele nurkowa� i mamy do dyspozycji centrum nurkowe, kt�re mo�e nam nape�ni� zestaw. W przypadku, gdy planujemy wykona� np. dwa nurkowania na jednej butli, opcja powinna zosta� wy��czona. 1. Limity i bezpiecze�stwo.

  Jednym z g��wnych cel�w, jaki zosta� postawiony podczas tworzenie niniejszego oprogramowania by�o zwi�kszenie bezpiecze�stwa nurkowania. Dlatego do aplikacja planowania zosta�a wyposa�ona w szereg mechanizm�w, kt�re kontroluj� dopuszczalne limity. Poza oczywistymi limitami, wynikaj�cymi z certyfikat�w, poziomu wyszkolenia i do�wiadczenia, kt�rych musimy zawsze przestrzega�, aplikacja pozwala kontrol� dodatkowych wska�nik�w, wymagaj�cych bardziej skomplikowanych oblicze�.

  1. Dekompresja.

   Pami�taj, �e organizacje nurkowe dla stopni rekreacyjnych zalecaj� nurkowania bezdekompresyjne. Staraj si� wi�c stosowa� niniejsze oprogramowanie do planowania w�a�nie takich nurkowa�.

   Parametry dekompresji s� kontrolowane w oprogramowaniu przez nast�puj�ce mechanizmy:
   - algorytm ZH-L16 w r�nych wariantach i trybach pracy (g��wny mechanizm),
   - przystanki bezpiecze�stwa,
   - przystanki g��bokie.

   Na wyniki maj� wp�yw takie czynniki jak:
   - g��boko�� i czas nurkowania,
   - pr�dko�� zanurzania i wynurzania,
   - ci�nienie atmosferyczne,
   - rodzaj wody w akwenie,
   - rodzaj mieszaniny oddechowej.

  2. Limity dla dawek tlenu.


   Przy nurkowaniach rekreacyjnych, przy zastosowaniu powietrza jako mieszaniny oddechowej bardzo rzadko, o ile w og�le dochodzi do zatrucia tlenem. Przy d�ugich lub g��bokich nurkowaniach mo�liwo�ci oszacowania toksyczno�ci tlenu ma ju� jednak du�e znaczenie. Obecnie program uwzgl�dnia dwa typu zatrucia tlenem:

   1. Posta� ostra dla uk�adu nerwowego (CNS).


    Atakuje centralny uk�ad nerwowy, jest to posta� ostra zatrucia tlenem. Skutki takiego zatrucia s� bardzo powa�ne.

   2. Posta� przewlek��, p�ucn� (OTU).


    Powoduje zmniejszenie pojemno�ci �yciowej p�uc, co w rezultacie mo�e prowadzi� do powa�nych powik�a�.

    Konfiguracja aplikacji umo�liwia ustawienie limitu dla przyj�tej dawki CNS wyra�on� w procentach.

  3. Ci�nienie parcjalne tlenu (PPO2).


   Zar�wno zbyt niskie jak i zbyt wysokie ci�nienie parcjalne tlenu jest szkodliwe. Ci�nienie parcjalne tlenu poni�ej 0,16ata mo�e powodowa� niedotlenienie organizmu. Zbyt wysokie ci�nienie mi�dzy 1.2 a 1.6ata mo�e powodowa� pora�enie uk�adu nerwowego. Maksymalne ci�nienie parcjalne tlenu jest okre�lane przez program na podstawie czasu nurkowania. Limity PPO2 ograniczaj� minimaln� i maksymaln� g��boko�� operacyjn� dla danej mieszaniny. PPO2 ma r�wnie� bezpo�redni wp�yw na wska�niki CNS oraz OTU.

  4. R�wnowa�na g��boko�� narkotyczna (END).


   Maksymalny limit END jest konfigurowalny. Jako standard przyj�li�my 40m. Aplikacja okre�la wypadkow� narkotyczno�� mieszaniny na podstawie tzw. wzgl�dnej narkotyczno�ci poszczeg�lnych gaz�w. Przyjmuje si�, �e najwy�sz� narkotyczno�� w stosowanych popularnie mieszaninach ma azot (indeks r�wny 1). Gazy szlachetne mog� mie� znacznie wy�sze w�asno�ci narkotyczne ni� azot, jednak w praktyce si� ich nie stosuje. Skomentowania wymaga r�wnie� podej�cie do narkotyczno�ci tlenu. Niekt�re grupy, g��wnie zwi�zane z nurkowaniem jaskiniowym, raportuj� z�e do�wiadczenia z mieszaninami azotu i tlenu i proponuj� przyjmowanie indeksu dla tlenu takiego samego jak dla azotu. Wersja podstawowa niniejszego oprogramowania, zak�adaj�c �e m�wimy o nurkowaniach rekreacyjnych, stosuje do oblicze� indeks 0 (tlen nie zwi�ksza narkotyczno�ci mieszaniny).W�asno�� ta mo�e zosta� w przysz�o�ci zmieniona.

  5. Ilo�� czynnika oddechowego.


   Obliczanie w�a�ciwiej ilo�ci czynnika oddechowego to jedna z podstawowych umiej�tno�ci, kt�rych nabywamy na szkoleniach. W praktyce, cz�sto si� jednak o tym zapomina, co w rezultacie mo�e doprowadzi� do zmiany naszego wcze�niej przygotowanego planu a wi�c i zwi�kszenia ryzyka. Niniejszy program pozwala na �atw� symulacj� zu�ycia powierza i weryfikacj� niezb�dnej rezerwy (mo�liwo�� konfiguracji).


 1. Planowanie nurkowania, profil nurkowy.

  Planner: plan nurkowy, profil, plan dekompresji i przystank�w

  Po wprowadzeniu podstawowych danych konfiguracyjnych mo�esz przej�� do planowania swoich nurkowa�. S�u�y do tego oddzielna zak�adka „Plan u�ytkownika”, na kt�rej umieszczone zosta�y wszystkie podstawowe informacje o aktualnym profilu, a wi�c zak�adany plan nurkowania, wynikowe dane profilu nurkowego wraz z opcjonalnymi ostrze�eniami, graficzn� reprezentacj� profilu oraz podsumowanie. Poszczeg�lne panele mo�na skalowa� �api�c myszk� granic� mi�dzy nimi i przeci�gaj�c na boki lub g�ra-d�.

  Wprowadzenie danych na t� zak�adk� jest bardzo proste. W lewym g�rnym panelu znajduje si� prosta tabela do wype�nienia, kt�ra om�wiona jest w poni�szych podpunktach. Na g�rnym pasku narz�dziowym mamy dwa przyciski:

  - [Walidacja], kt�ry weryfikuje wprowadzone przez nas dane i wykonuje ewentualn� korekt�,

  - [Przelicz], kt�ry wylicza profil nurkowania dla naszego planu,

  - [Wyczy��], kasuje plan u�ytkownika.

  Podczas przeliczania uwzgl�dniane s� wszystkie parametry konfiguracyjne. Wyliczane s� dodatkowo przystanki dekompresji oraz uwzgl�dniane przystanki bezpiecze�stwa. Wyniki oblicze� mo�na obejrze� w prawym g�rnym panelu oraz na wykresie w dolnej cz�ci. Na osobnej zak�adce dost�pne s� r�wnie� dane szczeg�owe. Dodatkowo sprawdzane s� potencjalne zagro�enia i warto�ci limit�w. Ostrze�enia s� zbierane dla ka�dego segmentu oblicze� i udost�pniane w widoku tabelarycznym. Dost�pne alarmy o ostrze�enia um�wione s� w osobnym rozdziale.

  1. Plan u�ytkownika.


   Panel s�u�y do wprowadzenia przez u�ytkownika zak�adanych danych nurkowa�. Do wprowadzenia s� wymagane proste informacje: rodzaj akcji, czas w minutach, g��boko�� w metrach i opcjonalnie komentarz. Dla wi�kszo�ci nurkowa�, wystarczy wype�ni� tylko jedn� linijk�, podaj�c jako akcj� „Nurkowanie”, wprowadzaj�c g��boko�� i czas. Nast�pnie naciskaj�c przycisk [Przelicz] uruchamiamy symulacj� i po chwili mamy gotowy profil nurkowy.

   1. Wyb�r sposobu zaokr�glania.


   Poniewa� aplikacja umo�liwia wprowadzenie g��boko�ci w systemie SI jak i imperialnym, wa�ne jest, aby zaznaczy� do jakich warto�ci maj� by� wyr�wnywane g��boko�ci automatycznych przystank�w. Wykonuje si� to przez naci�ni�cie na nag��wku danej kolumny ([m] lub [ft]). Warto�ci w tej kolumnie zostan� pogrubione.
   Ustawienie to nie ma wp�yw na warto�ci wprowadzone przez u�ytkownika w tabeli, a jedynie na g��boko�ci wyznaczane przez program automatycznie.

   1. Opis kolumn planu.

    1. Rodzaj akcji.

    Okre�la rodzaj akcji jaki chcemy wykona�. W zale�no�ci od wprowadzonego typu program wykona odpowiednie kroki planistyczne symulacji. W zale�no�ci od wyboru, mo�e by� ograniczona edycja niekt�rych p�l planu.

     1. Pocz�tek.

     Powinien by� ustawiony zawsze na pocz�tku. Krok ten oznacza rozpocz�cie planowania oraz inicjalizuje wszystkie parametry wej�ciowe, tj. nasycenie tkanek gazami.

     1. Zanurzenie.

     Powoduje zaplanowanie zanurzenia na zadan� g��boko�� przy przyj�tej pr�dko�ci zanurzania.

     1. Nurkowanie.

     Oznacza nurkowanie przez okre�lon� ilo�� czasu na zadanej g��boko�ci. Je�eli g��boko�� operacyjna zosta�a zmieniona w stosunku do poprzedniego kroku, automatycznie zostanie wykonane wynurzenie lub zanurzenie. Ciekaw� funkcj� jest zaplanowanie nurkowania na g��boko�ci 0m, co b�dzie r�wnoznaczne z p�yni�ciem po powierzchni przy jednoczesnym oddychaniu za po�rednictwem automatu. W niekt�rych sytuacjach mo�e by� przydatna mo�liwo�� dop�yni�cia do punktu wej�cia np. przy wy�szej fali.

     1. Wynurzanie.

     Wywo�a zaplanowanie wynurzenia do zadanej g��boko�ci. Podczas wynurzania b�d� kontrolowane parametry nasycenia tkanek w celu ustawienia wymaganych przystank�w dekompresji oraz opcjonalnych przystank�w g��bokich i bezpiecze�stwa.

     1. Powierzchnia.

     Pozwala uwzgl�dni� w symulacji typowe czynno�ci pomi�dzy nurkowaniami, czyli przej�cie na oddychanie powietrzem atmosferycznym (przestajemy zu�ywa� czynnik oddechowy butli i mo�e dodatkowo doj�� do zmiany mieszaniny, je�eli w butli mieli�my np. Nitrox) oraz na�adowanie butli. Zachowanie tej akcji jest konfigurowalne.

     1. Koniec.

     Oznacza koniec naszego nurkowania. Akcja ta wyst�puje zawsze na koniec planu, ale nie mi�dzy nurkowaniami. Mi�dzy nurkowania nale�y stosowa� akcj� „Powierzchnia”.

    1. G��boko��.

    Docelowa g��boko�� operacyjna podana w metrach lub stopach. Podczas przeliczania jednostek mo�e dochodzi� do zaokr�gle�. Warto�ci zaokr�glone s� prezentowane na szarym tle. Warto�ci dok�adne, te wprowadzone z klawiatury s� prezentowane na tle jasnym. Dla niekt�rych akacji g��boko�ci nie podaje si�.

    1. Czas.

    Czas danej akcji podany w minutach. Dla wynurzania i zanurzania czasu nie podaje si�. Jest on zale�ny od g��boko�ci i pr�dko�ci jej zmiany.


  2. Plan wynikowy.


   Plan wynikowy s�u�y do prezentacji wynik�w symulacji w postaci kompaktowej. Dane szczeg�owe profilu s� dost�pne na osobnej zak�adce. Oba plany s� od�wie�ane wy��cznie po wywo�aniu nowego przeliczenia. Sama zmiana w profilu u�ytkownika nie powoduje zmiany plan�w wynikowych.
   Plan kompaktowy zawiera podstawowe dane o poszczeg�lnych etapach nurkowania, w tym wyst�puj�ce ostrze�enia.

   1. Opis kolumn panelu.

    1. Czas pocz�tkowy.


    Ca�kowity czas od pocz�tku planu nurkowego.

    1. Akcja.


    Jest to typ akcji opisanej przez dany etap planu. Mog� pojawi� si� wszystkie akcje opisane w punkcie poprzednim (6.1.2.1) oraz dodatkowe opisane poni�ej.

     1. Przystanek g��boki.

     Jest to tzw. przystanek g��boki. Pami�taj, �e je�eli przystanki g��bokie zosta�y zaplanowane, to nie nale�y ich pomija�. Jest to spowodowane faktem, �e przystanek taki mo�e wp�ywa� na punkt wyst�pienia przystank�w obowi�zkowych i przystanek bezpiecze�stwa. Je�eli nie chcesz korzysta� z przestank�w g��bokich, nale�y je wy��czy� w konfiguracji.

     1. Dekompresja.

     Obowi�zkowy przystanek dekompresyjny. Wyst�pienie takiego etapu w planie oznacza, �e prawdopodobnie nie b�dzie to nurkowanie rekreacyjne. Je�eli twoja organizacja nurkowa dla twojego stopnia zaleca nurkowania bezdekompresyjne, powiniene� zmodyfikowa� dane wej�ciowe, przyk�adowo skr�ci� zak�adany czas nurkowania lub zmniejszy� g��boko��. Pom�c mo�e r�wnie� zmiana mieszaniny na Nitrox (ale nie koniecznie na Trimix). Uwaga – pominiecie przystanku dekompresyjnego pod �adnym pozorem nie jest dopuszczalne.

     1. Przystanek bezpiecze�stwa.

     Jest to standardowy przystanek bezpiecze�stwa, zalecany przez wszystkie organizacje nurkowe. Czas tego etapu mo�e ulega� niewielkim zmianom, w zale�no�ci od innych przystank�w.

    1. Czas trwania.


    Czas trwania etapu.

    1. Ci�nienie butli.


    Ci�nienie czynnika oddechowego w butli na koniec danego etapu. Ci�nienie podawane jest w atmosferach.

    1. PPO2.


    Aktualne ci�nienie parcjalne tlenu w mieszaninie oddechowej podawanej nurkowi na koniec danego etapu.

    1. END.


    R�wnowa�na g��boko�� narkotyczna na koniec danego etapu.

    1. CNS%.


    Procentowa warto�� dopuszczalnej warto�ci przyj�tych jednostek tlenu z punktu widzenia uk�adu nerwowego. Warto�� podawana jest na koniec danego etapu.

    1. OTU.


    Sumaryczna ilo�� przyj�tych jednostek tlenu. Warto�� niezb�dna do okre�lenia mo�liwo�ci wyst�pienia przewlek�ej postaci zatrucia tlenem.

    1. Butla.


    Opis zastosowanej w danym etapie butli, w tym rodzaj mieszaniny i ci�nienia.

    1. Komentarz.


    W tej kolumnie b�d� znajdowa�y si� dodatkowe opisy, w tym tre�� ostrze�e� i zagro�e�. Wiersze etap�w, kt�re wymagaj� dodatkowej uwagi oznaczone s� dodatkowo ikonk� wykrzyknika.


  3. Graficzna reprezentacja profilu.

   Profil nurkowy: g��boko��,okno,dekompresja,przysnek g�eboki, przystanek bezpiecze�stwa

   Wynikowy profil nurkowy prezentowany jest w dolnym panelu w prostej postaci graficznej. Wizualizacja pozwala na szybkie zapoznanie si� z wynikiem. Poni�ej znajduje si� przyk�adowy wykres profilu wraz z opisem poszczeg�lnych element�w.

  4. Podsumowanie.

   W dolnej cz�ci znajduje si� panel z podsumowaniem profilu. Znajduj� si� tutaj og�lne ale przydatne informacje, tj. Ca�kowity czas planu czy najg��bszy przystanek dekompresyjny.

 2. Dane profilu – informacje szczeg�owe.

  Aplikacja na osobnej zak�adce udost�pnia dane szczeg�owe. Informacje s� obliczone i przechowywane w pami�ci z dok�adno�ci� do 1 minuty lub g�ciej dla trybu dynamicznego lub z dok�adno�ci� do etapu dla trybu konserwatywnego. Mo�na w ten spos�b sprawdzi� przewidywane parametry dla dowolnego momentu naszego planu nurkowego.

  Plan nurkowy - g��boko��,ekspozycja,czasy,ci�nienie,nasycenie tkanek,parametry butli,saturacja

  1. Opis poszczeg�lnych kolumn.


  Poni�sze punktu opisuj� znaczenie poszczeg�lnych kolumn arkusza wynikowego.

   1. Akcja.


    Znaczenie analogiczne jak przy planie u�ytkownika i profilu kompaktowym opisanym w rozdzia�ach 6.1.2.1 i 6.2.1.2.

   2. G��boko��.


   G��boko�� po zako�czeniu danej akcji wyra�ona w metrach s�upa wody.

   1. Czas ekspozycji


   Czas ekspozycji mieszaniny oddechowej dla danej akcji na organizm nurka wyra�ony w minutach.

   1. Czas ca�kowity.


   Ca�kowity czas od pocz�tku planu nurkowania.

   1. Ci�nienie pocz�tkowe.


   Dla wiersza typu Pocz�tek jest to ci�nienie atmosferyczne panuj�ce na danej wysoko�ci.

   Dla wierszy oblicze� podczas nurkowania jest to orientacyjne ci�nienie gaz�w w tkankach nurka. Jest ono podawane w celach pogl�dowych. Do oblicze� brane s� ci�nienia parcjalne poszczeg�lnych gaz�w liczone dla ka�dego rodzaju tkanki/zakresu osobno.

   1. Ci�nienie gazu.

   Ci�nienie mieszaniny oddechowej po redukcji na danej g��boko�ci, jak� wdycha nurek i oddzia�uje na jego organizm.

   1. Pierwszy przystanek dekompresyjny.

   G��boko�� pierwszego, obowi�zkowego przystanku dekompresyjnego w danej chwili planu nurkowego. W przypadku przystank�w p�ytkich g��boko�� b�dzie uzale�niona od typu wybranego akwenu (s�odki, s�ony).

   1. Czas bezdekompresyjny.

   Przybli�ony czas nurkowania w minutach na danej g��boko�ci (dla danego segmentu) bez potrzeby planowania dekompresji. Czas ten b�dzie r�ny w zale�no�ci od zastosowanej mieszaniny, g��boko�ci i konfiguracji. W naszej aplikacji przyj�li�my metod� „znajdowania” najd�u�szego mo�liwego czasu. Po analizie ograniczenia samego algorytmu nawet przy du�ej precyzji oblicze� obecnych komputer�w s� na dyle du�e, �e zastosowali�my metod� wolniejsz� o wi�kszym zapotrzebowaniu na moc obliczeniow�, kt�ra daje jednak znacznie lepsze i bardziej wiarygodne rezultaty.

   1. Czas do lotu.

   Jest to warto�� bardzo podobna do czasu bezdekompresyjnego, jednak wylicza najkr�tszy czas, przez kt�ry nie wolno nam wsi��� do samolotu. Do obliczania ci�nienia na danej wysoko�ci przyj�li�my skal� logarytmiczn� (analogicznie jak przy innych obliczeniach). Podobnie jak w punkcie poprzednim, zastosowali�my metod� o wi�kszym zapotrzebowaniu na moc obliczeniow� (kolejnych przybli�e�).

   W tym przypadku, rezultaty musimy jednak skomentowa�. Z naszego przegl�du dost�pnych metod i wynik�w jakie daj� komputery nurkowe wynika du�a dowolno�� w podej�ciu do tematu. Przyjmowane s� np. r�ne wysoko�ci, do kt�rych redukowane jest ci�nienie w kabinie samolotu. Niekt�re stosuj� poziom zbli�ony do 2400 m n.p.m., inne bardziej konserwatywnie do oko�o 4000 m n.p.m. Cz�� komputer�w nie uwzgl�dnia r�wnie� ogranicze� samego algorytmu, o kt�rej ju� wspominali�my, co powoduje �e cz�� oblicze� jest „ignorowana”. Inne stosuj� wyniki tylko dla tzw. „najd�u�szych tkanek” lub tylko dla „tkanek �rodkowych”. Dla przyk�adowych nurkowa� podawane wyniki s� w zakresie od kilku godzin do kilkunastu, rozbie�no�� jest wi�c bardzo du�a.

   Aby unikn�� tych wszystkich niuans�w w naszej aplikacji zastosowali�my:

   - metod� znajdowania czasu przez kolejne przybli�enia (tak, jakby�my nurkowali w akwenie na du�ej wysoko�ci),

   - obliczamy ten czas tylko na powierzchni,

   - przyj�li�my na podstawie kilku publikacji o parametrach lot�w cywilnych maksymaln� warto�� redukcji ci�nienia do poziomu 2400m n.p.m oraz w sytuacji awaryjnej 4200 m n.p.m.

   - standardowo, aby zapewni� wy�sze bezpiecze�stwo przyjmujemy redukcj� ci�nienia do poziomu awaryjnego (opcjonalna mo�liwo�� zmiany),

   - poza azotem, uwzgl�dniamy zalegaj�cy hel, mimo i� nie b�dzie on mia� w wi�kszo�ci przypadk�w wyra�nego znaczenia.

   Jak sami zauwa�ycie, ca�kowite pozbycie si� zalegaj�cego azotu przy typowych nurkowaniach na powietrzu przed up�ywem doby jest prawie niemo�liwe. Znaczne r�nice wida� dopiero przy zastosowaniu Nitroxu. Z tego powodu, podobnie jak szko�y nurkowe, zalecamy aby nie wsiada� do samolotu, przed up�ywem 24 godzin od ostatniego nurkowania, niezale�nie od wynik�w oblicze�.

   1. Okno.

   Jest to rzeczywista, bezpieczna g��boko�� do jakiej mo�emy si� wynurzy�. Warto�� podawana jest dla cel�w pogl�dowych i szkoleniowych. Do okre�lenia g��boko�ci przystank�w nale�y stosowa� odpowiednio g��boko�ci z wierszy typu „ Przystanek dekompresyjny” (Deco) , „Przystanek g�eboki” (Deep Stop) oraz „Przystanek bezpiecze�stwa” (Safe Stop).

   1. V butli.

   Pojemno�� zestawu butli w litrach.

   1. P butli.

   Ci�nienie mieszaniny oddechowej w butli.

   1. END.

   Wyliczona, aktualna r�wnowa�na g��boko�� narkotyczna dla danej mieszaniny oddechowej.

   1. Ca�kowity CNS.

   Wyra�ony w procentach aktualnie przyj�ty wska�nik dawki tlenu dla limit�w zatrucia centralnego uk�adu nerwowego. Do obliczenia jego warto�ci zastosowano zestaw r�wna� liniowych zdefiniowanych przez NOAA. W rzeczywisto�ci CNS nie jest liniowe, jednak ten poziom dok�adno�ci jest wystarczaj�cy i powszechnie stosowany.

   1. Ca�kowite OTU.

   Ca�kowita ilo�� jednostek OTU, stosowanych do okre�lenia mo�liwo�ci zatrucia tlenem typu p�ucnego. Dopuszczalne limity dawek OTU zale�ne s� od ci�nienia parcjalnego tlenu, czasu nurkowania i ilo�ci nurkowa� w poprzednich dniach. Aplikacja szacuje limity dzienne i ca�kowite. Przekroczenie limitu sygnalizowane jest odpowiednim alarmem.

   1. Wysoko��.

   Wysoko��, na jakiej znajduje si� dany akwen. Wysoko�� ma wp�yw na ci�nienie atmosferyczne oraz absolutne i mo�e powodowa� inne wyniki oblicze�. W akwenach powy�ej kilkuset metr�w powinny nurkowa� osoby do�wiadczone. Je�eli nie jeste� pewien, czy mo�esz wykona� dane nurkowanie, skonsultuj si� z instruktorem lub bardziej do�wiadczonym koleg�.

   1. Mieszanina.

   Zastosowana mieszanina oddechowa.

   1. Woda.

   Typ akwenu – woda s�odka lub s�ona. Dla s�abo zasolonych zbiornik�w nale�y w konfiguracji wybiera� wod� s�odk�. Przyk�adem akwenu o niskim zasoleniu (s�odkim) mo�e by� Ba�tyk. Analogicznie dla Morza Czerwonego nale�y stosowa� ustawienie wody s�onej.

   1. Ilo�� zakres�w.

   W swojej pracy prof. Buhlmann zdefiniowa� pocz�tkowo 8 a potem 16 tkanek. Poniewa� by�y one teoretyczne, aby ich nie myli� z tkankami rzeczywistymi, nazw� zmieniono na Compartment (Zakres).

   Niniejsza warto�� przedstawia ilo�� zakres�w, zsumowanych dla wszystkich uwzgl�dnionych gaz�w. Przyk�adowo dla 16 zakres�w w tabelach limit�w (tzw. M-Values) i dw�ch gaz�w (Azot i Hel) warto�� pokazywana w tym polu b�dzie wynosi� 32. Zwyczajowo zakresy o ni�szych numerach reprezentuj� tkani o kr�tkich p�czasach nasycenia i wy�sze o d�u�szych. W naszej aplikacji wbudowane tabele mog� zawiera� dodatkowe zakresy o kr�tkich czasach wstawione na ko�cu. Warto�ci poszczeg�lnych zakres�w mo�na przejrze� w zak�adce „Wariant (M-Values)”.

   1. Komunikaty.

   Kolumna zawiera opisowe komunikaty ostrze�e� i alarm�w. Wyst�pienie jakiegokolwiek komunikatu oznacza zwi�kszone ryzyko nurkowania lub brak mo�liwo�ci jego wykonania. Dobry plan nie powinien zawiera� ani jednego ostrze�enia i alarmu.

 3. Ostrze�enia i alarmy.

  Podczas oblicze� dla ka�dego z segmentu sprawdzane s� parametry profilu i wykrywane typowe zagro�enia i alarmy. S� one prezentowane w widoku tabularycznym wynikowego profilu w formie komunikat�w oraz ikonek w poszczeg�lnych kolumnach. Wyst�pienie chocia� jednego komunikatu oznacza, �e dane nurkowanie jest niebezpieczne i nie mo�na go wykona�.

  Poni�ej zosta�y opisane typowe sytuacje, kt�re s� wykrywane podczas obliczania profilu i prezentowane w postaci czytelnych komunikat�w.

  1. Krok planu zg�osi� wyj�tek, niekt�re limity mog� by� przekroczone (Default).


   Zosta� wykryty alarm lub ostrze�enie. Aplikacja nie znalaz�a jednak lepszego opisu. Nale�y uzna�, �e tego nurkowania nie mo�na wykona� i w przypadku w�tpliwo�ci samemu zweryfikowa� wyniki (np. z tabelami) lub skonsultowa� si� z bardziej do�wiadczonym koleg�. W przypadku podejrzenia, �e problem nie dotyczy profilu a jest raczej b��dem samej aplikacji, prosimy o kontakt w ramach wsparcia technicznego.

  2. Maksymalna g��boko�� zosta�a przekroczona (MaxDepth).


   G��boko�� danego nurkowania przekracza limit wprowadzony w zak�adce konfiguracji. Prawdopodobnie tw�j aktualny stopie� nurkowy nie pozwala na odbycie takiego nurkowania.

  3. Maksymalny czas nurkowania zosta� przekroczony (MaxTime).


   Wprowadzony w konfiguracji czas nurkowania jest kr�tszy, ni� aktualny ca�kowity czas w wynikowym profilu. Mo�esz spr�bowa� zmieni� limit w konfiguracji, jednak pami�taj, �e powinien by� on dobrany do Twoich mo�liwo�ci.

  4. Limit r�wnowa�nej g��boko�ci narkotycznej zosta� przekroczony (END).


   Aktualna r�wnowa�na g��boko�� narkotyczna przekroczy�a dopuszczalny limit. Wykonanie takiego nurkowania grozi utrat� kontroli i w rezultacie mo�e doprowadzi� do powa�nych konsekwencji. Je�eli nie zosta�a jednocze�nie przekroczona maksymalna g��boko�� nurkowania, spr�buj zmieni� mieszanin� oddechow� na inn� (np. powietrze na Nitrox 36) i przelicz profil ponownie. Pami�taj jednak, �e mog� wyst�pi� wtedy inne ograniczenia zwi�zane ze zwi�kszon� zawarto�ci� tlenu w mieszaninie.

  5. Osi�gni�to limit toksyczno�ci tlenu (OTU).


   Ca�kowita, przyj�ta dawka tlenu dla zatrucia typu p�ucnego zosta�a przekroczona. Mo�na spr�bowa� zmieni� mieszanin� oddechow� na inn� (np. Nitrox 36 na Trimix), przy czym zamiana z Nitrox na powietrze prawdopodobnie spowoduje wyd�u�enie przystank�w dekompresyjnych i nurkowanie i tak nie b�dzie mo�liwe. Uwaga, ten limit na og� dotyczy bardzo skomplikowanych i d�ugich nurkowa�. Profil dla takich nurkowa� powinien by� dok�adnie zweryfikowany.

  6. Dzienny limit toksyczno�ci tlenu (OTUD).


   Analogicznie jak w punkcie poprzednim, jednak dotyczy limitu dziennego. Alarm mo�e wyst�pi� przy nurkowaniach kilka dni pod rz�d (parametr konfiguracyjny).

  7. Limit toksyczno�ci tlenu zosta� osi�gni�ty (CNS).


   Limit dawki tlenu dla zatrucia centralnego uk�adu nerwowego zosta� przekroczony. W �adnym wypadku nie nale�y podejmowa� pr�by wykonania takiego nurkowania. W niekt�rych przypadkach mo�na spr�bowa� zmieni� mieszanin� oddechow� na Trimix.

  8. Toksyczno�� tlenu dla uk�adu nerwowego nie zosta�a policzona (CNS).


   Aktualne parametry nie pozwalaj� na wyliczenie toksyczno�ci tlenu. Prawdopodobnie zosta�y przekroczone niekt�re inne limity (np. ci�nienie parcjalne tlenu). Pod �adnym pozorem nie nale�y wykonywa� takiego nurkowania.

  9. Limit g��boko�ci dla tlenu zosta� przekroczony (ODL).


   Dla danej mieszaniny nie mo�na nurkowa� na tej g��boko�ci, poniewa� zosta�o przekroczone dopuszczalne ci�nienie parcjalne tlenu. Dopuszczalne ci�nienie jest dobierane dynamicznie w zale�no�ci od czasu nurkowania zgodnie z zaleceniami NOAA (mi�dzy 1,2 a 1,6 at). Alarm wyst�puje cz�sto razem z przekroczeniem dopuszczalnej g��boko�ci oraz dla tzw. „gor�cych” mieszanin u�ywanych do skr�cenia czasu dekompresji.

  10. Ci�nienie parcjalne tlenu zbyt niskie (OTL).


   Dla wybranej mieszaniny ci�nienie parcjalnej tlenu na danej g��boko�ci jest zbyt niskie (typowo 0,16 at) i istnieje ryzyko wzmo�onego wysi�ku a nawet omdlenia i w rezultacie wypadku nurkowego. Alarm wyst�puje na og� dla tzw. „g��bokich” mieszanek Trimix przy niskich g��boko�ciach nurkowania.

  11. Butla jest pusta (NoAir).


   Sko�czy�a si� mieszanina oddechowa. Mo�na spr�bowa� zmieni� zestaw butli. Mo�esz r�wnie� spr�bowa� dok�adniej okre�li� swoje indywidualne zu�ycie powietrza i wprowadzi� je do konfiguracji. Przestrzegamy jednak przez zani�aniem tego parametru lub wprowadzaniem go „na styk” (SRC).

  12. Ci�nienie czynnika oddechowego w butli osi�gn�o niebezpieczny poziom.


   Osi�gni�ty zosta� poziom rezerwy ci�nienia w butli. Rezerwa jest wa�nym elementem podnosz�cym bezpiecze�stwo nurkowania. Pami�taj, �e w przypadku problem�w rezerwa powinna pozwoli� wynurzy� si� Tobie i twojemu partnerowi nurkowemu. Nie nale�y jej przekracza�.

  13. G��boko�� aktualnego nurkowania jest wi�ksza ni� poprzedniego.

   Zasady bezpiecze�stwa m�wi�, aby kolejne nurkowania nie by�y g��bsze ni� poprzednie. Najg��bsze nurkowanie zawsze nale�y planowa� na pocz�tku. Po nurkowaniu w organizmie przez jaki� czas wyst�puje jeszcze wy�szy poziom azotu i innych gaz�w. Mog� pojawia� si� pojedyncze p�cherzyki azotu. Ka�de kolejne nurkowanie w danym dniu wi��e si� z wy�szym ryzykiem, dlatego lepiej jest redukowa� g�eboko�� ni� j� zwi�ksza�.


 1. Przyk�ady.

  Podane poni�ej plany stanowi� tylko przyk�ady. Nie traktuj ich, jak gotowe plany nurkowe. Pami�taj, aby zawsze dobiera� parametry nurkowania i plan do swoich indywidualnych potrzeb i bie��cych warunk�w. Konsultuj plany ze swoim partnerem nurkowym i nigdy nie nurkuj sam.

  1. Dwa nurkowania na Czarnym Stawie w Tatrach.


   Niniejszy przyk�ad stanowi odzwierciedlenie typowego planowania nurkowa� w niskich g�rach. W tym przypadku wybieramy jezioro polodowcowe po�o�one na wysoko�ci 1624 m n.p.m. Zwykle jeziora te cechuj� si� przejrzyst� wod� i ubog� flor�. Nale�y pami�ta� o zabraniu ciep�ego obuwia, ciep�ego skafandra, r�kawic i but�w nurkowych, zapasowych butli z powietrzem i zestawu ratunkowego a tak�e ciep�ej herbaty. Ze wzgl�du na stosunkowo nisk� temperatur� (prawdopodobnie w granicach 8-15˚C) czas nurkowa� ustalamy na kr�tkie 40 i 30 minut. Ca�y zapasowy sprz�t mamy na miejscu, wi�c przerw� mi�dzy nurkowaniami r�wnie� ustalamy stosunkowo kr�tki. Oba nurkowania wykonamy na g��boko�� 15 metr�w.

   Ustalamy konfiguracj� podstawow� – wysoko��, rodzaj mieszaniny i typ butli.

   Konfiguracja: wysoko��, ci�nienie, mieszanina, butla,limity,algorytm,przystanki

   Nast�pnie wprowadzamy dane wej�ciowe. Wystarczy wprowadzi� tylko akcje podstawowe - „Nurkowanie” i „Powierzchni�”. Pozosta�e elementy nie s� obowi�zkowe.

Przyk�adowy plan: nurkowanie na g�ebnoko�ci 15 metr�w


   Nast�pnie przeliczamy nasz profil. Program automatycznie doda brakuj�ce elementy i przeprowadzi symulacj� naszego nurkowania. Wyniki mo�na prze�ledzi� w prawym panelu oraz na wykresie.

   Przyk�adowy profil: zanurzanie,nurkowanie,przystanki g�ebokie, przystanek bezpiecze�stwa

Plan wygl�da dobrze, program nie zg�asza �adnych ostrze�e�. Nurkowania b�d� bezdekompresyjne. Weryfikujemy jeszcze wyniki z tabelami bez-dekompresyjnymi, sprawdzamy prognoz� pogody i mo�emy rusza�. W przypadku takich nurkowa� wa�ne jest aby przed nurkowaniem zaaklimatyzowa� si� na danej wysoko�ci a po nurkowaniu nie przemieszcza� si� na wy�sze wysoko�ci. Inaczej nara�amy si� na wyst�pienie DCS. Nurkowanie wydaje si� proste, jednak ze wzgl�du na wp�yw wysoko�ci nale�y potraktowa� je jako technicznie trudne.  1. Nurkowania w kamienio�omie Horka (Saksonia).


   Niedaleko Drezna w Niemczech, w miejscowo�ci Horka znajduje si� ciekawy kamienio�om. Na terenie kamienio�omu znajduje si� dobrze wyposa�ona baza nurkowa. Na nurkowanie najlepiej wybra� si� grup�. Woda w zbiorniku jest przejrzysta praktycznie ca�y rok. Widoczno�� dochodzi do 10m. G��boko�� nieco ponad 30m. Nurkowania w tym miejscu nale�� do bezpiecznych i ciekawych. Aby op�yn�� kamienio�om, sprawny nurek potrzebuje oko�o godziny, jednak my radzimy wykona� kilka kr�tszych nurkowa�, co pozwoli na spokojne zwiedzenie zbiornika bez zb�dnego wysi�ku i stresu. Horka nadaje si� r�wnie� idealnie do nurkowa� nocnych, wi�c warto zabra� ze sob� latarki.

   Planujemy wi�c trzy nurkowania, dwa w dzie� i jedno w nocy. Pierwsze na g��boko�� 20m, drugie p�ytsze 15m i nocne do 10m. Miedzy ka�dym znurkowa� planujemy minimum 2h przerwy.

   Prowadzamy podstawowe parametry. Podczas naszych poprzednich nurkowa� zmierzyli�my typowe zu�ycie powietrza. Je�eli nie wykona�e� pomiaru wcze�niej, lub np. jeste� troch� zm�czony, radzimy za�o�y� 20l/m a nie jak w przyk�adzie 16. wa�ne jest, aby� uzgodni� d�ugo�� nurkowania i inne parametry z partnerem. Dostosujcie je wsp�lnie, tak aby nie spowodowa� zagro�enia dla �adnego z Was !!!

Konfiguracja planu nurkowego

Nast�pnie planujemy nasze nurkowanie. Wprowadzamy trzy nurkowania w odst�pach 2h. Pami�taj, aby raczej nie nurkowa� wi�cej, ni� 3 razy dziennie. W rzeczywisto�ci przerwy mog� by� d�u�sze, szczeg�lnie przed nurkowaniem nocnym.


Przyk��dowy profil: problemy, brak powietrza


Niestety, pierwsze nurkowanie, z racji g��boko�ci jest zbyt d�ugie. Nie wystarczy nam powietrza. Takiego nurkowania nie mo�na wykona� !!! Skracamy wi�c pierwsze nurkowanie i wyd�u�amy nieco drugie. Sprawdzamy jeszcze raz.


Profil poprawny: trzy nurkowania 20, 15 i 10 metr�w

Teraz jest bezpiecznie. Sprawdzamy jeszcze wyniki z tabelami dekompresyjnymi i naszymi komputerami nurkowymi i mo�na kontynuowa� przygotowania.

 1. Wymagane parametry techniczne systemu komputerowego.

  Aby oprogramowanie pracowa�o poprawnie, powinny by� spe�nione poni�sze rekomendacje dotycz�ce konfiguracji komputera i systemu operacyjnego. Aplikacja mo�e pracowa� na innych komputerach, jednak nie ma takiej gwarancji (nie by�y one testowane).

  Zalecenia znajduj� si� r�wnie� w Umowie Licencyjnej.

  1. System operacyjny.

   Aplikacja by�a tworzona z my�l� o systemach Microsoft Windows w najnowszej wersji Windows 7 z dodatkiem SP1 oraz Windows 8. Testowali�my r�wnie� jej poprawne dzia�anie na ci�gle popularnym Windows XP z dodatkiem SP3. Aplikacja powinna r�wnie� poprawnie pracowa� na Windows Vista, jednak nie by�a na tej platformie w pe�ni testowana.

   Zalecamy, aby przed instalacj� by�a zainstalowana platforma Microsoft .NET, nie starsza ni� w wersji 4. Niemniej, instalator zawiera niezb�dne elementy platformy .NET.

   Nale�y zwr�ci� uwag�, aby programy zabezpieczaj�ce (firewall) nie blokowa�y naszej aplikacji dost�pu do sieci Internet. Sie� niezb�dna jest do uruchomienia aplikacji.


  1. Wymagania sprz�towe.

   Z naszych test�w wynika, �e aplikacja pracuje poprawnie praktycznie na ka�dej popularnej platformie sprz�towej. Na wolniejszych komputerach lub wyposa�onych w mniejsz� ilo�� pami�ci, symulacja mo�e wylicza� si� d�u�ej, ale w akceptowalnym czasie. Aby zapewni� optymalny komfort pracy zalecamy aby komputer na kt�rym b�dzie instalowany program, spe�nia� poni�sze wymagania minimalne:

   - procesor: INTEL PENTIUM lub Athlon 64,

   - pami�� operacyjna RAM: 1GB,

   - karta graficzna: dowolna o rozdzielczo�ci 1024x768 lub 1280x720, 16 tys. kolor�w,

   - sie�: aktywne po��czenie do sieci Internet,

   - 20 GB przestrzeni dyskowej

   Rewelacyjne wyniki pracy otrzymywali�my na systemach wyposa�onych w procesor Intel i5 2.4Ghz, wyposa�onych w 4GB pami�ci RAM, karcie graficznej o rozdzielczo�ci HD z zainstalowany Windows Home 7 64 bit.

32/32