http://www.real-data.pl/

WSPARCIE OPROGRAMOWNIA NA STARSZYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH

( Wersja 2.1 2017/12)


1. Dlaczego aplikacje maj� ograniczone wsparcie na starszych systemach operacyjnych ?Staramy si� aby nasze oprogramowanie by�o nowoczesne, dlatego korzystamy z najnowszych technologii informatycznych. Wiele z nich jest oparte o platformy i mechanizmy dost�pne w systemach operacyjnych, dzi�ki czemu nasze oprogramowanie jest stabilne i kompatybilne z du�� ilo�ci� stacji roboczych.

Cz�� z tych mechanizm�w nie jest jednak dost�pna w starszych systemach operacyjnych. Nie mo�emy r�wnie� zagwarantowa�, �e uda si� rozwi�za� potencjalne problemy na systemach, kt�re nie maj� ju� wsparciach ich producenta.2. Na jakich systemach operacyjnych s� obecnie wspierane aplikacje REAL DATA ?W przypadku aplikacji dla system�w Microsoft Windows wspieramy obecnie w pe�ni instalacje na Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10. Wi�kszo�� naszych aplikacji tj. Asystent Nurkowania, wymaga r�wnie� zainstalowanej platformy Microsoft .NET w wersji 4.5 lub wy�szej (4.6, 4.7).

Zaprzestali�my testowania aplikacji na starszych systemach operacyjnych, takich jak Windows XP SP3 (firma Microsoft zako�czy�a wsparcie w kwietniu 2014) czy Windows Vista. Udost�pniamy do pobrania niekt�re starsze wersje naszego oprogramowania, jednak nie s� one ju� przez nas w jakikolwiek spos�b wspierane. Musisz r�wnie� pami�ta�, �e nasze nowe wersje instalacyjne nie zawieraj� ju� instalacji platformy .NET, kt�ra jest standardowo wbudowana w nowsze wersje systemu Windows. W razie konieczno�ci musi ona zosta� zainstalowana niezale�nie.

3. Jak sprawdzi�, czy m�j system b�dzie odpowiedni dla oprogramowania ?Na pocz�tek nale�y zawsze zapozna� si� z minimalnymi wymaganiami dla danej aplikacji. Cz�sto nasze rozwi�zania dost�pne s� w wersji testowej (demo). Aby upewni� si�, �e aplikacja b�dzie pracowa�a mo�esz bezp�atnie �ci�gn�� wersj� demonstracyjn� i uruchomi� j� na swoim komputerze.Naj�atwiejszym sposobem na sprawdzenie wersji systemu Windows jest uruchomienie formatki systemowej w panelu sterowania: Panel Sterowania > System i zabezpieczenia > System lub w Windows 10 Ustawienia > System > Informacje. Poni�ej przyk�adowe formatki z systemu Windows 8.1 oraz Windows 10
Podobnie mo�na sprawdzi� wersj� platformy .NET. W tym celu nale�y przejrze� list� zainstalowanych program�w: Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje lub w Windows 10 Ustawienia > Aplikacje i funkcje Na li�cie nale�y odszuka� Microsoft .Net Framework i sprawdzi� czy zainstalowana wersja jest odpowiednia.


4. Czy oprogramowanie REAL DATA jest dost�pne na inne systemy operacyjne ?W chwili obecnej produkty konsumenckie s� dost�pne g��wnie na system operacyjny Microsoft Windows.

Produkty profesjonalne s� dost�pne r�wnie� na inne systemy operacyjne, tj. Linux, Solaris czy AIX. S� one jednak bardzo z�o�one i dedykowane dla indywidualnych zastosowa� naszych klient�w.