http://www.scubadivesoftware.com

UMOWA LICENCYJNA Z U�YTKOWNIKIEM KO�COWYM OPROGRAMOWANIA

LIC-RD/DA2.0 (2017-12-18)
 1. PREAMBU�A.

Niniejsza umowa prawna („Umowa”) zostaje zawarta pomi�dzy Pa�stwem („U�ytkownik”) a REAL DATA S.C. („RD”), z siedzib� w Stargardzie Szczeci�skim, kod pocztowy 73-110, ulica Prusa 10/1, Polska, NIP 599-24-65-123. Umowa dotyczy korzystania z programu Diving Assistant, dodatkowych opracowa� z nim zwi�zanych, w tym dokument�w, bibliotek funkcji oraz aktualizacji, o ile nie s� obj�te oddzielny7mi licencjami, zwanych ��cznie „Oprogramowaniem”.

Niniejsza Umowa obejmuje r�wnie� us�ugi podstawowe i dodane („Us�ugi”), z kt�rych mog� Pa�stwo korzysta� u�ywaj�c to Oprogramowanie, o ile nie s� one obj�te osobnymi umowami.

REAL DATA S.C. udziela niewy��cznej, osobistej Licencji na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach okre�lonych w niniejszej Umowie, zastrzegaj�c sobie jednocze�nie wszelkie prawa autorskie, w tym prawa tu nie wyra�one.


Prosimy o dok�adne zapoznanie si� z warunkami Licencji. Korzystanie z Oprogramowania i Us�ug mo�liwe jest wy��cznie po akceptacji warunk�w Umowy oraz warunk�w szczeg�lnych w niej opisanych, stanowi�cych rozszerzenie niniejszej Umowy („Postanowienia szczeg�lne”).

Korzystanie z Oprogramowania jest jednoznaczne z akceptacj� niniejszej Umowy. 1. POSTANOWIENIA OG�LNE.

 1. Warunki korzystania z Oprogramowania.

  1. Oprogramowanie Diving Assistant przeznaczone jest do wsparcia podczas planowania nurkowa� rekreacyjnych oraz wsparciu szkole� nurkowych. Nie odnosi si� to do wersji przedprodukcyjnych (Alfa, Beta), testowych (Test) i demonstracyjnych (Trial), kt�re s�u�� wy��cznie do przetestowania Oprogramowania oraz w celu zapoznania si� z jego mo�liwo�ciami.

  2. Umowa gwarantuje U�ytkownikowi niewy��czne prawo do osobistego korzystania w Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  3. Oprogramowanie musi by� zainstalowane na komputerze lub stacji roboczej spe�niaj�ce minimalne wymagania techniczne („Minimalne wymagania”) dost�pne na stronach internetowych RD.

  4. O ile Postanowienia Szczeg�lne nie stanowi inaczej, prawo do korzystania jest ograniczone do dw�ch komputer�w lub stacji roboczej, oraz do posiadania jednej instalacyjnej kopii podstawowej i jednej kopii zapasowej Oprogramowania.

  5. RD zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo w�asno�ci. Niniejsza Umowa nie przenosi �adnych praw autorskich na U�ytkownika.

  6. W zakresie, w jakim Oprogramowanie mo�e by� wykorzystane do kopiowania materia��w, u�ycie takie jest ograniczone do materia��w do kt�rych U�ytkownik posiada prawa autorskie lub materia��w, kt�re nie s� chronione prawem autorskim.

  7. RD zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych zabezpiecze� i kontroli wykorzystywania Oprogramowania, w tym do blokowania Oprogramowania dodatkowymi kluczami licencyjnymi i has�ami, wymagaj�cymi interwencji U�ytkownika oraz konieczno�ci zarejestrowania Oprogramowania.

 2. Ograniczenia.

  1. Niniejsza Umowa nie zezwala na reprodukowanie ani dystrybuowanie Oprogramowania w jakimkolwiek celu. W szczeg�lno�ci U�ytkownik nie ma prawa kopiowa� Oprogramowania na inne komputery lub stacje robocze, odtwarza� kodu �r�d�owego lub w inny spos�b wykonywa� in�ynieri� wsteczn�, dekompilowa�, deasemblowa�, deszyfrowa� czy modyfikowa� Oprogramowania.

  2. U�ytkownik nie mo�e tworzy� dzie� zale�nych od Oprogramowania lub jego cz�ci.

  3. Wszelkie biblioteki RD (DLL, LIB) do��czone do Oprogramowania s� chronione prawnie i s� licencjonowane wy��cznie w celu u�ycia z Oprogramowaniem. Wykorzystanie ich do innych cel�w wymaga udzielenia osobnej, niezale�nej Licencji.

  4. Powy�sze ograniczenia dotycz� r�wnie� umo�liwienia innym osobom wykonywanie opisanych czynno�ci. Pr�ba wykonania dowolnej z powy�szych czynno�ci stanowi naruszenie praw RD i innych licencjodawc�w oprogramowania.

  5. Wszystkie wymienione Ograniczenia dotycz� obecnej wersji Oprogramowania, jak r�wnie� wszystkich dostarczonych w przysz�o�ci wersji i aktualizacji.

 3. Prawo i W�asno�� Intelektualna.

  1. Wszystkie znaki us�ugowe, logo, nazwy handlowe i znaki towarowe RD stanowi� wy��czn� w�asno�� REAL DATA S.C. i �adne z postanowie� niniejszej Umowy nie daje prawa do ich u�ywania ani nie przenosi praw z nimi zwi�zanych na U�ytkownika lub inne podmioty.

  2. RD zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo w�asno�ci, w szczeg�lno�ci pe�ne prawa autorskie do kodu �r�d�owego Oprogramowania, z wyj�tkiem sk�adnik�w firm trzecich, b�d�cych jego cz�ci�.

  3. Oprogramowanie mo�e zawiera� modu�y, technologie i rozwi�zania firm trzecich, kt�re podlegaj� niezale�nym postanowieniom i warunkom licencji, a RD nie ma do nich praw autorskich, a jedynie posiada licencj� z prawami do korzystania, kopiowania i dystrybucji razem ze swoim Oprogramowaniem, w tym ��czenia ich z w�asnym kodem w celu wytworzenia nowych bibliotek i aplikacji.

  4. Tytu� i prawo w�asno�ci intelektualnej do dowolnych tre�ci udost�pnianych w jakiejkolwiek formie przez Oprogramowanie, nale�y do w�a�ciciela tych tre�ci. Tre�� taka mo�e by� chroniona prawem autorskim lub innymi przepisami prawa lub postanowieniom i warunkom stron trzecich. Niniejsza Licencja nie przyznaje �adnych praw do tych tre�ci. RD nie gwarantuje dost�pno�ci tych ani innych takich tre�ci w przysz�o�ci.

 4. Oprogramowanie stron trzecich.

  1. Oprogramowanie obj�te niniejsz� licencj� zawiera komponenty stron trzecich, kt�re podlegaj� licencji zgodnie z warunkami okre�lonymi przez te strony.

  2. Niezale�nie od innych postanowie�, komponenty stron trzecich dostarczane s� przez posiadaczy praw autorskich, wsp�autor�w i w�a�ciwych licencjodawc�w TAKIMI, JAKIE S�, i wy��cza si� wszelkie jawne lub domniemane gwarancje, jako�ci i przydatno�ci do okre�lonego celu. Instytucje ani osoby je wspieraj�ce nie ponosz� �adnej odpowiedzialno�ci za �adne szkody bezpo�rednie, po�rednie, przypadkowe, specjalne czy wt�rne spowodowane dzia�aniem tych komponent�w lub wykorzystania informacji i tre�ci z nimi zawartych.

  3. Postanowienia i warunki niniejszej Licencji sprzeczne z licencjami poszczeg�lnych komponent�w podmiot�w trzecich wykorzystanych w Oprogramowaniu, w stosunku do tych komponent�w nie maj� zastosowania.

 5. Przeniesienie praw.

  1. U�ytkownik nie ma prawa do wypo�yczania, dzier�awienia, po�yczania, re-dystrybuowania lub udzielania licencji lub sublicencji na Oprogramowanie.

  2. U�ytkownik mo�e dokona� jednorazowego przeniesienia udzielonych niniejsz� Licencj� praw do Oprogramowania na rzecz innego podmiotu lub osoby („Nowy U�ytkownik”), pod warunkiem �e podmiot ten lub osoba zaakceptuje wszystkie warunki niniejszej Licencji a Oprogramowanie zostanie przekazane w ca�o�ci, w szczeg�lno�ci b�dzie ono dotyczy�o r�wnie� kluczy licencyjnych, kod�w aktywacji, wszystkich no�nik�w i dokument�w drukowanych, w tym niniejszej Licencji. U�ytkownik nie pozostawi �adnej kopii Oprogramowania lub jego sk�adnik�w. RD zastrzega sobie prawo do uzyskania od U�ytkownika i Nowego U�ytkownika stosownych potwierdze�, a w przypadku braku takowych, do natychmiastowego rozwi�zania Umowy i cofni�cia udzielonych Licencji. Uruchomienie Oprogramowania przez Nowego U�ytkownika mo�e wymaga� ponadto ponownej aktywacji Oprogramowania oraz ponownej akceptacji warunk�w umowy licencyjnej.

 6. Wyga�ni�cie Licencji.

  1. Rozwi�zanie Umowy jest r�wnoznaczne z wyga�ni�ciem Licencji, i odwrotnie.

  2. Niniejsza Licencja obowi�zuje do jej wyga�ni�cia.

  3. U�ytkownik mo�e rozwi�za� Umow� w dowolnym czasie przez zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i Us�ug.

  4. Po wyga�ni�ciu Licencji, U�ytkownik zobowi�zany jest do odinstalowania Oprogramowania i usuni�cia wszystkich jego kopii z komputer�w, stacji roboczych lub serwer�w.

  5. Je�eli U�ytkownik nie spe�ni kt�regokolwiek z warunk�w niniejszej Licencji, wszelkie Prawa U�ytkownika wynikaj�ce z niniejszej Licencji wygasaj� automatycznie, bez powiadomienia.

 7. Gwarantowane us�ugi („Us�ugi”).

  1. U�ytkownik ma prawo do zg�aszania b��d�w oraz sugestii dotycz�cych Oprogramowania.

  2. RD gwarantuje, �e po potwierdzeniu i zaakceptowaniu wyst�powania b��du, w szczeg�lno�ci sprzeczno�ci pomi�dzy Dokumentacj� U�ytkownika a dzia�aniem Oprogramowania, b�dzie usuwa� b��dy lub niwelowa� ich skutki w mo�liwe najkr�tszym czasie i umieszcza� poprawki w kolejnych Uaktualnieniach Oprogramowania. RD nie odpowiada za spos�b dostarczenia ani samo dostarczenie Uaktualnienia do U�ytkownika. U�ytkownik jest zobowi�zany do przegl�dania witryn internetowych RD, w celu weryfikacji, czy odst�pne s� nowe Uaktualnienia.

  3. B��dy, kt�re wyst�pi�y na stacjach nie spe�niaj�cych Wymaga� Minimalnych, nie b�d� rozpatrywane ani uznawane.

  4. RD nie gwarantuje czasu naprawy b��du.

  5. RD nie gwarantuje naprawy b��d�w wyst�puj�cych na systemach operacyjnych, nie obj�tych wsparciem ich producenta.

  6. RD gwarantuje, �e nowe Uaktualnienia, zawieraj�ce popraw� b��d�w krytycznych i niewielkie usprawnienia b�d� udost�pniane nieodp�atnie w ramach Us�ug dostarczanych z Oprogramowaniem.

  7. Nowe wersje oprogramowania tzw. Wydania G��wne, zawieraj�ce wi�ksze zmiany w kodzie lub danych, nowe funkcjonalno�ci, popraw� wydajno�ci i ergonomii, popraw� b��d�w niekrytycznych, zmiany szaty graficznej lub interfejsu u�ytkownika mog�, ale nie musz� by� udost�pniane nieodp�atnie w ramach Us�ug.

  8. Us�ugi o kt�rych mowa powy�ej b�d� dost�pne przez okres jednego roku od daty zakupu.

  9. RD nie gwarantuje �adnych us�ug w odniesieniu do wersji testowych (Test), przedprodukcyjnych (Alfa, Beta) i demonstracyjnych (Trial) Oprogramowania.

 8. Ograniczona gwarancja na Oprogramowanie.

  1. Je�eli Oprogramowanie zosta�o dostarczone na no�niku sta�ym („No�nik Instalacyjny”), no�nik ten zostaje obj�ty gwarancj� 30 dni od daty zakupu, w zakresie uszkodze� fizycznych oraz mo�liwo�ci odczytu i uruchomienia programu instalacyjnego. Gwarancja nie obejmuje mo�liwo�ci uruchomienia no�nika na ka�dym sprz�cie i w ka�dym systemie, a jedynie na sprz�cie i systemach kompatybilnych. W ramach niniejszej gwarancji na No�nik Instalacyjny U�ytkownik ma prawo do wymiany no�nika na nowy, pod warunkiem �e zwr�ci si� w terminie 30 dni do Sprzedawcy z tak� pro�b� i zwr�ci uszkodzony no�nik oraz dostarczy dow�d zakupu.

  2. Je�eli U�ytkownik nie b�dzie usatysfakcjonowany z Oprogramowania, ma prawo do jego zwrotu w terminie wskazanym podczas sprzeda�y lub je�eli nie okre�lono inaczej w terminie do 30 dni od daty zakupu. U�ytkownik musi w tym celu zawiadomi� RD o tym fakcie wraz z podaniem powodu decyzji. Dodatkowo musi zwr�ci� wszelkie nabyte No�niki Instalacyjne tego Oprogramowania, odinstalowa� Oprogramowanie i dostarczy� je do RD wraz ze wszelkimi dokumentami, kluczami licencyjnymi oraz dowodem zakupu. Zwrot Oprogramowania jest r�wnowa�ny z rozwi�zaniem niniejszej Umowy i wyga�ni�ciem Licencji. Z tytu�u zwrotu Sprzedawca gwarantuje refundacj� koszt�w zakupu Oprogramowania potwierdzonych dowodem zakupu, nie wy�szych jednak ni� cena podana w oficjalnych cennikach RD. Sprzedawca nie gwarantuje zwrotu jakichkolwiek innych koszt�w zwi�zanych z zakupem i eksploatacj� Oprogramowania w tym koszt�w transportu i innych koszt�w po�rednich.

  3. Gwarancje na No�nik Instalacyjny i Satysfakcji b�d� uznawane wy��cznie po przedstawieniu dowodu zakupu i realizacji p�atno�ci.

  4. Wszelkie gwarancje dotycz� wy��cznie produkt�w, zakupionych w autoryzowanych punktach. Lista autoryzowanych punkt�w podawane s� na stronach RD („Sprzedawcy”).

  5. Gwarancje na No�nik Instalacyjny i Satysfakcji nie b�d� uznawane po przekroczeniu 30 dni od daty zakupu.

  6. Gwarancje na No�nik Instalacyjny nie b�dzie uznawany, je�eli uszkodzenie nast�pi�o z winy U�ytkownika.

  7. Koszty przesy�ki i transportu zwracanych no�nik�w i dokument�w od U�ytkownika do Sprzedawcy lub RD pokrywa U�ytkownik.

  8. Gwarancja na No�nik Instalacyjny i Satysfakcji nie obowi�zuje dla Oprogramowania dostarczonego we wersji testowej lub demonstracyjnej.

 9. Ograniczenie gwarancji.

  1. U�ytkownik wyra�a zgod�, �e w zakresie dozwolonym przez obowi�zuj�ce prawo, u�ytkuje Oprogramowanie i korzysta z Us�ug na swoje wy��czne ryzyko.

  2. Oprogramowanie i Dane podlegaj� niniejszej Umowie w stanie „TAKIM, JAKIE S�” („AS-IS”) a REAL DATA S.C., jej w�a�ciciele, pracownicy i wsp�pracownicy, partnerzy handlowi , licencjodawcy, nazwani razem „Dostawc�”, odrzucaj� wszelkie r�kojmie wyra�one wprost jak i domniemane w tym domniemane gwarancje jako�ci i przydatno�ci do okre�lonego celu oraz nienaruszania praw firm trzecich.

  3. Dostawca nie przyznaje �adnej wyra�onej bezpo�rednio ani te� wynikaj�cej w spos�b po�redni gwarancji na Oprogramowanie i Dane, za wyj�tkiem ograniczonej Gwarancji na No�nik Instalacyjny i Gwarancj� Satysfakcji opisane w punkcie II.8.

  4. Dostawca nie gwarantuje, �e Oprogramowanie spe�nia oczekiwania U�ytkownika, oraz �e funkcjonalno�ci i dane zawarte w Oprogramowaniu lub Us�ugi dostarczone z nim spe�niaj� oczekiwania i wymagania U�ytkownika. U�ytkownik ma obowi�zek zapoznania si� z Dokumentacj� U�ytkownika, w tym wymaganiami dotycz�cymi instalacji i dzia�ania Oprogramowania przed zakupem. O ile RD udost�pnia tak� mo�liwo��, U�ytkownik ma prawo do zapoznania si� z wersj� demonstracyjn� lub testow� Oprogramowania.

  5. Dostawca nie gwarantuje, �e Oprogramowanie jest zgodne oraz �e b�dzie dzia�a� z oprogramowaniem i us�ugami firm trzecich. Instalacja Oprogramowania mo�e mie� wp�yw na dzia�anie i u�yteczno�� oprogramowania i us�ug firm trzecich. Dostawca nie ponosi z tego tytu�u �adnej odpowiedzialno�ci.

 10. Odpowiedzialno�� za szkody wt�rne.

  1. RD ani jej licencjodawcy nie b�d� w �adnym przypadku odpowiedzialni za �adne szkody spowodowane przez u�ycie Oprogramowania, w szczeg�lno�ci nie b�d� odpowiada� za utrat� zysk�w, przerw� w dzia�alno�ci gospodarczej, utrat� informacji i inne starty finansowe, nawet je�eli zostan� o mo�liwo�ci wyst�pienia takich szk�d powiadomieni.

  2. U�ytkownik musi podj�� odpowiednie �rodki, w celu zabezpieczenia si� przed szkodami, w szczeg�lno�ci odpowiada za wykonanie i zabezpieczenie wszelkich kopii danych, informacji, dokument�w jak i oprogramowania znajduj�cego si� na komputerach i stacjach roboczych, powinien r�wnie� zaopatrzy� si� w odpowiednie zabezpieczenia przeciwko wirusom, koniom troja�skim i innym zagro�eniom zwi�zanym z u�ytkowaniem komputer�w, sieci komputerowej i oprogramowaniem.

 11. Ochrona prywatno�ci.

  1. RD mo�e posiada� dane U�ytkownik�w w zwi�zku i w zakresie niezb�dnym do wystawienia poprawnego rachunku lub Faktury VAT lub w ramach prowadzonej z U�ytkownikiem korespondencji.

  2. RD zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji technicznych, niezb�dnych do identyfikacji Oprogramowania, ilo�ci zainstalowanych kopii oraz poprawy wykrytych b��d�w.

 12. Kontrola Eksportu.

  1. W cz�ci kraj�w mog� obowi�zywa� przepisy ograniczaj�ce u�ywanie, eksport i import niekt�rych technologii. U�ytkownik zobowi�zany jest do posiadania wszelkich niezb�dnych licencji i zezwole� na posiadanie i korzystanie z ograniczanych prawem technologii, w szczeg�lno�ci ale niewy��cznie posiada� wa�n� licencj� na system operacyjny.

  2. RD nie odpowiada w �adnym zakresie za naruszenie ogranicze� eksportu lub importu technologii do/z kraj�w obj�tych tymi ograniczeniami.

  3. RD nie udziela Licencji a U�ytkownik nie mo�e korzysta� z Oprogramowania na terenie jakiegokolwiek kraju obj�tego ograniczeniami przez prawo Polskie, zakazem obrotu ustanowionym przez Uni� Europejsk�, oraz przepisy w�a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby U�ytkownika i miejsca u�ytkowania Oprogramowania..

  4. U�ytkownik zobowi�zuje si�, �e nie u�yje w spos�b bezpo�redni lub po�redni Oprogramowania do �adnego z cel�w zabronionych przez prawo Polskie oraz prawo odpowiednie do miejsca U�ytkownika lub miejsca u�ytkowania Oprogramowania.

  5. Naruszenie przepis�w dotycz�cych eksportu i importu, o kt�rych mowa powy�ej skutkuje natychmiastowym wyga�ni�ciem Licencji na Oprogramowanie i rozwi�zaniem Umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczno�ci powiadomienia U�ytkownika.

 13. Zako�czenie i Zmiany Oprogramowania.

  1. RD zastrzega sobie prawo zako�czenia Oprogramowania w dowolnym czasie, bez powiadomienia U�ytkownika. Po Zako�czeniu Oprogramowania, wszelkie udzielone U�ytkownikowi gwarancje, wynikaj�ce z tej Umowy jak r�wnie� z innych um�w czy przepis�w prawa przestaj� mie� zastosowanie. W mocy pozostaj� wszelkie ograniczenia i zapisy o w�asno�ci, w tym w�asno�ci intelektualnej.

  2. RD zastrzega sobie prawo do Zmiany Oprogramowania lub Us�ug lub zmiany Umowy w dowolnym czasie, bez powiadomienia U�ytkownika. Dalsze korzystanie z Oprogramowania lub/i Us�ug przez U�ytkownika oznacza akceptacj� tych Zmian. U�ytkownik zobowi�zany jest do okresowego przegl�dania witryn internetowych RD w celu sprawdzenia, czy warunki nie uleg�y zmianie.

 14. Prawo W�a�ciwe i Postanowienia ko�cowe.

  1. Umowa oraz stosunki pomi�dzy RD a U�ytkownikiem podlegaj� Prawu Polskiemu. Jakiekolwiek spory b�d� rozstrzygane przez instytucje w�a�ciwe dla prawa Polskiego i siedziby RD.

  2. Niniejsza Umowa zast�puje wszystkie poprzednie Umowy Licencyjne na niniejsze Oprogramowanie i mo�e zosta� zast�piona w przysz�o�ci nowymi umowami.

  3. Obowi�zuj�c� wersj� Umowy jest tre�� w j�zyku polskim. Jakiekolwiek inne wersje j�zykowe Licencji i Um�w stanowi� wy��cznie opcjonaln� pomoc dla U�ytkownika i nie mog�, a U�ytkownik zgadza si�, �e nie b�d� podstaw� do jakichkolwiek roszcze� wynikaj�cych z Umowy lub obowi�zuj�cego prawa.

  4. Aktualna obowi�zuj�ca tre�� Umowy Licencyjnej znajduje si� na witrynach internetowych RD.

  5. W przypadku, gdyby kt�rekolwiek z postanowie� niniejszej Umowy zosta�o uznane za niewa�ne, pozosta�e postanowienia i zapisy pozostaj� w mocy i b�d� obowi�zywa�.

  6. RD mo�e przenie�� swoje prawa i obowi�zki na inne podmioty bez powiadomienia U�ytkownika.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEG�LNE.


  Niniejsze postanowienia stanowi integraln� cz�� Umowy.

 1. Zrzeczenie si� odpowiedzialno�ci.

  1. U�ycie niniejszego oprogramowania nie gwarantuje, �e podczas nurkowania nie wyst�pi ryzyko DCS ani innych uraz�w. Poszczeg�lni nurkowie posiadaj� r�ne limity, kt�rych nie mo�na przewidzie� ani zasymulowa�. To oprogramowanie powsta�o w celu asystowania przy planowaniu nurkowa�, jednak nie zast�puje tabel dekompresyjnych ani szkolenia. Niniejszy program nie mo�e by� jedynym �r�d�em informacji u�ywanym przy planowaniu nurkowa�. Rekomendujemy r�wnie�, aby wyniki zweryfikowa� z Twoim komputerem nurkowym.

  2. Ze wzgl�du na wysokie ryzyko zwi�zane z uprawianiem sport�w zwi�zanych z nurkowaniem, U�ytkownik zgadza si�, �e wykorzystuje to Oprogramowanie na swoje wy��czne ryzyko. RD zrzeka si� wszelkiej odpowiedzialno�ci za wyst�pienie wypadk�w nurkowych i ich skutki.

  3. Nurkowanie jest mo�liwe wy��cznie po odbyciu specjalistycznego szkolenia przez jedn� z uznanych organizacji nurkowych, takich jak CMAS, PADI, SSI, BSAC i innych. Niniejsze Oprogramowanie w �adnym stopniu nie zwalnia z odbycia takiego szkolenia. U�ytkownik deklaruje, �e odby� stosowane szkolenie potwierdzone certyfikatem jednej z uznanych organizacji nurkowych.

  4. Je�eli wyniki dzia�ania Oprogramowania lub inne przekazywane przy pomocy Oprogramowania tre�ci s� sprzeczne lub niesp�jne z wiedz�, materia�ami i dobrymi praktykami zdobytymi podczas szkole�, nadrz�dne s� zalecenia organizacji nurkowych, oraz przepisy dotycz�ce nurkowania w�a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub/i pobytu U�ytkownika. W razie w�tpliwo�ci U�ytkownik powinien skontaktowa� si� z odpowiedni� organizacj� nurkow� lub szkoleniow� w celu ich wyja�nienia.

 2. Rozszerzenie warunk�w korzystania z Oprogramowania.

  1. Certyfikowani instruktorzy nurkowi, zrzeszeni w jednej z uznanych organizacji nurkowych, mog� wykorzystywa� niniejsze oprogramowanie podczas prowadzonych przez siebie szkole�. Na czas tych szkole� mog� oni udost�pni� bezp�atnie kopi� oprogramowania swoim kursantom, jednak nie wi�cej ni� w ilo�ci 8 dodatkowych kopii jednocze�nie. Dodatkowe kopie nie s� obj�te �adn� gwarancj� i musz� by� usuni�te po zako�czeniu szkolenia.

  2. Po zako�czeniu szkolenia, kursanci trac� prawo do dalszego bezp�atnego korzystania z Oprogramowania.

  3. RD ma prawo do odmowy rozszerzenia licencji o kt�rym mowa z punktach powy�ej bez podania przyczyny.

  4. Niniejsze Rozszerzenie nie ma zastosowania w przypadku szkole� nurkowania technicznego.