http://www.scubadivesoftware.com

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIA

DALA2.1 (2022-04-02)

 

 

 1. I.PREAMBUŁA. 

   

Niniejsza umowa prawna („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Państwem („Użytkownik”) a REAL DATA S.C. („RD”), z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, kod pocztowy 73-110, ulica Prusa 10/1, Polska, NIP 599-24-65-123. Umowa dotyczy korzystania z programów pakietu Diving Assistant (w tym aplikacji na urządzenia mobilne), dodatkowych opracowań z nim związanych, w tym dokumentów, bibliotek funkcji oraz aktualizacji, o ile nie są objęte oddzielnymi licencjami, zwanych łącznie „Oprogramowaniem”.

Niniejsza Umowa obejmuje również usługi podstawowe i dodane („Usługi”), z których mogą Państwo korzystać używając to Oprogramowanie, o ile nie są one objęte osobnymi umowami.

REAL DATA S.C. udziela niewyłącznej, osobistej Licencji na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zastrzegając sobie jednocześnie wszelkie prawa autorskie, w tym prawa tu nie wyrażone.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami Licencji. Korzystanie z Oprogramowania i Usług możliwe jest wyłącznie po akceptacji warunków Umowy oraz warunków szczególnych w niej opisanych, stanowiących rozszerzenie niniejszej Umowy („Postanowienia szczególne”).

Korzystanie z Oprogramowania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Umowy.

 

 

 1. II.POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

   

 1.  

 2. 1.Warunki korzystania z Oprogramowania. 

  1. (a)Oprogramowanie Diving Assistant przeznaczone jest do wsparcia podczas planowania nurkowań rekreacyjnych oraz wsparciu szkoleń nurkowych. Nie odnosi się to do wersji przedprodukcyjnych (oznaczonych jako Alfa, Beta), testowych (Test) i próbnych (Trial), które służą wyłącznie do przetestowania Oprogramowania oraz w celu zapoznania się z jego możliwościami. 

  2. (b)Umowa gwarantuje Użytkownikowi niewyłączne prawo do osobistego korzystania w Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

  3. (c)Oprogramowanie musi być zainstalowane na urządzeniu spełniającym minimalne wymagania techniczne („Minimalne wymagania”) dostępne na stronach internetowych RD. 

  4. (d)Użytkownik ma prawo do instalacji tylko zakupionej ilości kopii Oprogramowania. Poszczególne składniki Oprogramowania mogą być sprzedawane oddzielnie.  Jeżeli podczas zakupu nie określono ilości kopii i Postanowienia Szczególne nie stanowią inaczej, prawo do korzystania jest ograniczone do dwóch urządzeń, oraz do posiadania jednej instalacyjnej kopii podstawowej i jednej kopii zapasowej Oprogramowania. 

  5. (e)RD według własnego uznania może bezpłatnie udostępnić Oprogramowanie na okres próbny (Trial). 

  6. (f)RD zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo własności. Niniejsza Umowa nie przenosi żadnych praw autorskich na Użytkownika. 

  7. (g)W zakresie, w jakim Oprogramowanie może być wykorzystane do kopiowania materiałów, użycie takie jest ograniczone do materiałów do których Użytkownik posiada prawa autorskie lub materiałów, które nie są chronione prawem autorskim. 

  8. (h)RD zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń i kontroli wykorzystywania Oprogramowania, w tym do blokowania Oprogramowania dodatkowymi kluczami licencyjnymi i hasłami, wymagającymi interwencji Użytkownika oraz konieczności zarejestrowania Oprogramowania.  

  9. (i)Jeżeli Oprogramowanie wymaga zaakceptowania dodatkowych zasad, zgód  lub wyłączeń, to są one wymagane do korzystania z Oprogramowania. 

    

 3. 2.Ograniczenia. 

  1. (a)Niniejsza Umowa nie zezwala na reprodukowanie ani dystrybuowanie Oprogramowania w jakimkolwiek celu. W szczególności Użytkownik nie ma prawa kopiować Oprogramowania na inne komputery lub stacje robocze, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób wykonywać inżynierię wsteczną, dekompilować, deasemblować, deszyfrować czy modyfikować Oprogramowania.  

  2. (b)Użytkownik nie może tworzyć dzieł zależnych od Oprogramowania lub jego części. 

  3. (c)Wszelkie biblioteki RD (DLL, LIB) dołączone do Oprogramowania są chronione prawnie i są licencjonowane wyłącznie w celu użycia z Oprogramowaniem. Wykorzystanie ich do innych celów wymaga udzielenia osobnej, niezależnej Licencji. 

  4. (d)Powyższe ograniczenia dotyczą również umożliwienia innym osobom wykonywanie opisanych  czynności. Próba wykonania dowolnej z powyższych czynności stanowi naruszenie praw RD i innych licencjodawców oprogramowania. 

  5. (e)Wszystkie wymienione Ograniczenia  dotyczą obecnej wersji Oprogramowania, jak również wszystkich dostarczonych w przyszłości wersji i aktualizacji. 

   

 4. 3.Prawo i Własność Intelektualna. 

  1. (a)Wszystkie znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i znaki towarowe RD stanowią wyłączną własność REAL DATA S.C. i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie daje prawa do ich używania ani nie przenosi praw z nimi związanych na Użytkownika lub inne podmioty. 

  2. (b)RD zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo własności, w szczególności pełne prawa autorskie do kodu źródłowego Oprogramowania, z wyjątkiem składników firm trzecich, będących jego częścią. 

  3. (c)Oprogramowanie może zawierać moduły, technologie i rozwiązania firm trzecich, które podlegają niezależnym postanowieniom i warunkom licencji, a RD nie ma do nich praw autorskich, a jedynie posiada licencję z prawami do korzystania, kopiowania i dystrybucji razem ze swoim Oprogramowaniem, w tym łączenia ich z własnym kodem w celu wytworzenia nowych bibliotek i aplikacji.  

  4. (d)Tytuł i prawo własności intelektualnej do dowolnych treści udostępnianych w jakiejkolwiek formie przez Oprogramowanie, należy do właściciela tych treści. Treść taka może być chroniona prawem autorskim lub innymi przepisami prawa lub postanowieniom i warunkom stron trzecich. Niniejsza Licencja nie przyznaje żadnych praw do tych treści. RD nie gwarantuje dostępności tych ani innych takich treści w przyszłości. 

    

 5. 4.Oprogramowanie stron trzecich. 

  1. (a)Oprogramowanie objęte niniejszą licencją zawiera komponenty stron trzecich, które podlegają licencji zgodnie z warunkami określonymi przez te strony. 

  2. (b)Niezależnie od innych postanowień, komponenty stron trzecich dostarczane są przez posiadaczy praw autorskich, współautorów i właściwych licencjodawców TAKIMI, JAKIE SĄ, i wyłącza się wszelkie jawne lub domniemane gwarancje, jakości i przydatności do określonego celu. Instytucje ani osoby je wspierające nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne czy wtórne spowodowane działaniem tych komponentów lub wykorzystania informacji i treści z nimi zawartych. 

  3. (c)Postanowienia i warunki niniejszej Licencji sprzeczne z licencjami poszczególnych komponentów podmiotów trzecich wykorzystanych w Oprogramowaniu, w stosunku do tych komponentów nie mają zastosowania. 

    

 6. 5.Przeniesienie praw. 

  1. (a)Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, pożyczania, re-dystrybuowania lub udzielania licencji lub sublicencji na Oprogramowanie.   

  2. (b)Użytkownik może dokonać jednorazowego przeniesienia udzielonych niniejszą Licencją praw do Oprogramowania na rzecz innego podmiotu lub osoby („Nowy Użytkownik”), pod warunkiem że podmiot ten lub osoba zaakceptuje wszystkie warunki niniejszej Licencji a Oprogramowanie zostanie przekazane w całości, w szczególności będzie ono dotyczyło również kluczy licencyjnych, kodów aktywacji, wszystkich nośników i dokumentów drukowanych, w tym niniejszej Licencji. Użytkownik nie pozostawi żadnej kopii Oprogramowania lub jego składników. RD zastrzega sobie prawo do uzyskania od Użytkownika i Nowego Użytkownika stosownych potwierdzeń, a w przypadku braku takowych, do natychmiastowego rozwiązania Umowy i cofnięcia udzielonych Licencji. Uruchomienie Oprogramowania przez Nowego Użytkownika może wymagać ponadto ponownej aktywacji Oprogramowania oraz  ponownej akceptacji warunków umowy licencyjnej. 

   

 7. 6.Wygaśnięcie Licencji. 

  1. (a)Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wygaśnięciem Licencji, i odwrotnie. 

  2. (b)Niniejsza Licencja obowiązuje do jej wygaśnięcia. 

  3. (c)Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie przez zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i Usług.  

  4. (d)Po wygaśnięciu Licencji, Użytkownik zobowiązany jest do odinstalowania Oprogramowania i usunięcia wszystkich jego kopii z komputerów, stacji roboczych lub serwerów. 

  5. (e)Jeżeli Użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji, wszelkie Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Licencji wygasają automatycznie, bez powiadomienia. 

    

 8. 7.Gwarantowane usługi („Usługi”). 

  1. (a)Użytkownik ma prawo do zgłaszania błędów oraz sugestii dotyczących Oprogramowania. 

  2. (b)RD gwarantuje, że po potwierdzeniu i zaakceptowaniu występowania błędu, w szczególności sprzeczności pomiędzy Dokumentacją Użytkownika a działaniem Oprogramowania, będzie usuwać błędy lub niwelować ich skutki w możliwe najkrótszym czasie i umieszczać poprawki w kolejnych Uaktualnieniach Oprogramowania. RD nie odpowiada za sposób dostarczenia ani samo dostarczenie Uaktualnienia do Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do przeglądania witryn internetowych RD, w celu weryfikacji, czy odstępne są nowe Uaktualnienia. 

  3. (c)Błędy, które wystąpiły na stacjach nie spełniających Wymagań Minimalnych, nie będą rozpatrywane ani uznawane. 

  4. (d)RD nie gwarantuje czasu naprawy błędu. 

  5. (e)RD nie gwarantuje naprawy błędów występujących na systemach operacyjnych, nie objętych wsparciem ich producenta. 

  6. (f)RD gwarantuje, że nowe Uaktualnienia, zawierające poprawę błędów krytycznych i niewielkie usprawnienia będą udostępniane nieodpłatnie w ramach Usług dostarczanych z Oprogramowaniem. 

  7. (g)Nowe wersje oprogramowania tzw. Wydania Główne, zawierające większe zmiany w kodzie lub danych, nowe funkcjonalności, poprawę wydajności i ergonomii, poprawę błędów niekrytycznych, zmiany szaty graficznej lub interfejsu użytkownika mogą, ale nie muszą być udostępniane nieodpłatnie w ramach Usług. 

  8. (h)Usługi o których mowa powyżej będą dostępne  przez okres jednego roku od daty zakupu.  

  9. (i)RD nie gwarantuje żadnych usług w odniesieniu do wersji testowych (Test), przedprodukcyjnych (Alfa, Beta) i demonstracyjnych (Trial) Oprogramowania. 

    

 9. 8.Ograniczona gwarancja na Oprogramowanie. 

  1. (a)Jeżeli Oprogramowanie zostało dostarczone na nośniku stałym („Nośnik Instalacyjny”), nośnik ten zostaje objęty gwarancją 30 dni od daty zakupu, w zakresie uszkodzeń fizycznych oraz możliwości odczytu i uruchomienia programu instalacyjnego. Gwarancja nie obejmuje możliwości uruchomienia nośnika na każdym sprzęcie i w każdym systemie, a jedynie na sprzęcie i systemach kompatybilnych. W ramach niniejszej gwarancji na Nośnik Instalacyjny Użytkownik ma prawo do wymiany nośnika na nowy, pod warunkiem że zwróci się w terminie 30 dni do Sprzedawcy z taką prośbą  i zwróci uszkodzony nośnik oraz dostarczy dowód zakupu. 

  2. (b)Jeżeli Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany z Oprogramowania, ma prawo do jego zwrotu w terminie wskazanym podczas sprzedaży lub jeżeli nie określono inaczej w terminie do 30 dni od daty zakupu lub instalacji (w zależności, co nastąpiło pierwsze). W powyższy okres wlicza się czas trwania okresu próbnego Trial. Użytkownik musi w tym celu zawiadomić RD o tym fakcie wraz z podaniem powodu decyzji. Dodatkowo musi zwrócić wszelkie nabyte Nośniki Instalacyjne tego Oprogramowania, odinstalować Oprogramowanie i dostarczyć je do RD wraz ze wszelkimi dokumentami, kluczami licencyjnymi oraz dowodem zakupu. Zwrot Oprogramowania jest równoważny z rozwiązaniem niniejszej Umowy i wygaśnięciem Licencji. Z tytułu zwrotu Sprzedawca gwarantuje refundację kosztów zakupu Oprogramowania potwierdzonych dowodem zakupu, nie wyższych jednak niż cena podana w oficjalnych cennikach RD. Sprzedawca nie gwarantuje zwrotu jakichkolwiek innych kosztów związanych z zakupem i eksploatacją Oprogramowania w tym kosztów transportu i innych kosztów pośrednich. 

  3. (c)Gwarancje na Nośnik Instalacyjny i Satysfakcji będą uznawane wyłącznie po przedstawieniu dowodu zakupu i realizacji płatności. 

  4. (d)Wszelkie gwarancje dotyczą wyłącznie produktów, zakupionych w autoryzowanych punktach. Lista autoryzowanych punktów podawane są na stronach RD („Sprzedawcy”). 

  5. (e)Gwarancje na Nośnik Instalacyjny i Satysfakcji nie będą uznawane po przekroczeniu 30 dni od daty zakupu. 

  6. (f)Gwarancje na Nośnik Instalacyjny nie będzie uznawany, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkownika. 

  7. (g)Koszty przesyłki i transportu zwracanych nośników i dokumentów od Użytkownika do Sprzedawcy lub RD pokrywa Użytkownik. 

  8. (h)Gwarancja na Nośnik Instalacyjny i Satysfakcji nie obowiązuje dla Oprogramowania dostarczonego we wersji testowej lub demonstracyjnej. 

   

 10. 9.Ograniczenie gwarancji. 

  1. (a)Użytkownik wyraża zgodę, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkuje Oprogramowanie i korzysta z Usług na swoje wyłączne ryzyko. 

  2. (b)Oprogramowanie i Dane podlegają niniejszej Umowie w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ” („AS-IS”) a REAL DATA S.C., jej właściciele, pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi , licencjodawcy,  nazwani razem „Dostawcą”, odrzucają wszelkie rękojmie wyrażone wprost jak i domniemane w tym domniemane gwarancje jakości i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw firm trzecich. 

  3. (c)Dostawca nie przyznaje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej w sposób pośredni gwarancji na Oprogramowanie i Dane, za wyjątkiem ograniczonej Gwarancji na Nośnik Instalacyjny i Gwarancję Satysfakcji opisane w punkcie II.8. 

  4. (d)Dostawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełnia oczekiwania Użytkownika, oraz że funkcjonalności i dane zawarte w Oprogramowaniu lub Usługi dostarczone z nim spełniają oczekiwania i wymagania Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Dokumentacją Użytkownika, w tym wymaganiami dotyczącymi instalacji i działania Oprogramowania przed zakupem. O ile RD udostępnia taką możliwość, Użytkownik ma prawo do zapoznania się z wersją demonstracyjną lub testową Oprogramowania. 

  5. (e)Dostawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest zgodne oraz że będzie działać z oprogramowaniem i usługami firm trzecich. Instalacja Oprogramowania może mieć wpływ na działanie i użyteczność oprogramowania i usług firm trzecich. Dostawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

    

 11. 10.Odpowiedzialność za szkody wtórne. 

  1. (a)RD ani jej licencjodawcy nie będą w żadnym przypadku odpowiedzialni za żadne szkody spowodowane przez użycie Oprogramowania, w szczególności nie będą odpowiadać za utratę zysków, przerwę w działalności gospodarczej, utratę informacji i inne starty finansowe, nawet jeżeli zostaną o możliwości wystąpienia takich szkód powiadomieni. 

  2. (b)Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki, w celu zabezpieczenia się przed szkodami, w szczególności odpowiada za wykonanie i zabezpieczenie wszelkich kopii danych, informacji, dokumentów jak i oprogramowania znajdującego się na komputerach i stacjach roboczych, powinien również zaopatrzyć się w odpowiednie zabezpieczenia przeciwko wirusom, koniom trojańskim i innym zagrożeniom związanym z użytkowaniem komputerów, sieci komputerowej i oprogramowaniem. 

 

 

 1. 11.Kontrola Eksportu. 

  1. (a)W części krajów mogą obowiązywać przepisy ograniczające używanie, eksport i import niektórych technologii. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych licencji i zezwoleń na posiadanie i korzystanie z ograniczanych prawem technologii, w szczególności ale niewyłącznie  posiadać ważną licencję na system operacyjny. 

  2. (b)RD nie odpowiada w żadnym zakresie za naruszenie ograniczeń eksportu lub importu technologii do/z krajów objętych tymi ograniczeniami. 

  3. (c)RD nie udziela Licencji a Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania na terenie jakiegokolwiek kraju objętego ograniczeniami przez prawo Polskie, zakazem obrotu ustanowionym przez Unię Europejską,  oraz przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika i miejsca użytkowania Oprogramowania.. 

  4. (d)Użytkownik zobowiązuje się, że nie użyje w sposób bezpośredni lub pośredni Oprogramowania do żadnego z celów zabronionych przez prawo Polskie oraz prawo odpowiednie do miejsca Użytkownika lub miejsca użytkowania Oprogramowania. 

  5. (e)Naruszenie przepisów dotyczących eksportu i importu, o których mowa powyżej skutkuje natychmiastowym  wygaśnięciem Licencji na Oprogramowanie i rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności powiadomienia Użytkownika. 

    

 2. 12.Zakończenie i Zmiany Oprogramowania. 

  1. (a)RD zastrzega sobie prawo zakończenia Oprogramowania w dowolnym czasie, bez powiadomienia Użytkownika. Po Zakończeniu Oprogramowania, wszelkie udzielone Użytkownikowi gwarancje, wynikające z tej Umowy jak również z innych umów czy przepisów prawa przestają mieć zastosowanie. W mocy pozostają wszelkie ograniczenia i zapisy o własności, w tym własności intelektualnej. 

  2. (b)RD zastrzega sobie prawo do Zmiany Oprogramowania lub Usług lub zmiany Umowy w dowolnym czasie, bez powiadomienia Użytkownika. Dalsze korzystanie z Oprogramowania lub/i Usług przez Użytkownika oznacza akceptację tych Zmian. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego przeglądania witryn internetowych RD w celu sprawdzenia, czy warunki nie uległy zmianie. 

    

 3. 13.Prawo Właściwe i Postanowienia końcowe. 

  1. (a)Umowa oraz stosunki pomiędzy RD a Użytkownikiem podlegają Prawu Polskiemu. Jakiekolwiek spory będą rozstrzygane przez instytucje właściwe dla prawa Polskiego i siedziby RD. 

  2. (b)Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie poprzednie Umowy Licencyjne na niniejsze Oprogramowanie i może zostać zastąpiona w przyszłości nowymi umowami. 

  3. (c)Obowiązującą wersją Umowy jest treść w języku polskim. Jakiekolwiek inne wersje językowe Licencji i Umów stanowią wyłącznie opcjonalną pomoc dla Użytkownika i nie mogą, a Użytkownik zgadza się, że nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy lub obowiązującego prawa. 

  4. (d)Aktualna obowiązująca treść Umowy Licencyjnej znajduje się na witrynach internetowych RD. 

  5. (e)W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne, pozostałe postanowienia i zapisy pozostają w mocy i będą obowiązywać. 

  6. (f)RD może przenieść swoje prawa i obowiązki na inne podmioty bez powiadomienia Użytkownika. 

 

 

 

 1. III.POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE. 

   


 1. Niniejsze postanowienia stanowi integralną część Umowy.

 1.  

 2. 1.Zrzeczenie się odpowiedzialności. 

  1. (a)Użycie niniejszego oprogramowania nie gwarantuje, że podczas nurkowania nie wystąpi ryzyko DCS ani innych urazów. Poszczególni nurkowie posiadają różne limity, których nie można przewidzieć ani zasymulować. To oprogramowanie powstało w celu asystowania przy planowaniu nurkowań, jednak nie zastępuje tabel dekompresyjnych ani szkolenia. Niniejszy program nie może być jedynym źródłem informacji używanym przy planowaniu nurkowań. Rekomendujemy również, aby wyniki zweryfikować z Twoim komputerem nurkowym. 

  2. (b)Ze względu na wysokie ryzyko związane z uprawianiem sportów związanych z nurkowaniem, Użytkownik zgadza się, że wykorzystuje to Oprogramowanie na swoje wyłączne ryzyko. RD zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wystąpienie wypadków nurkowych i ich skutki.  

  3. (c)Nurkowanie jest możliwe wyłącznie po odbyciu specjalistycznego szkolenia przez jedną z uznanych organizacji nurkowych, takich jak CMAS, PADI, SSI, BSAC i innych. Niniejsze Oprogramowanie w żadnym stopniu nie zwalnia z odbycia takiego szkolenia. Użytkownik deklaruje, że odbył stosowane szkolenie potwierdzone certyfikatem jednej z uznanych organizacji nurkowych.  

  4. (d)Jeżeli wyniki działania Oprogramowania lub inne przekazywane przy pomocy Oprogramowania treści są sprzeczne lub niespójne z wiedzą, materiałami i dobrymi praktykami zdobytymi podczas szkoleń, nadrzędne są zalecenia organizacji nurkowych, oraz przepisy dotyczące nurkowania właściwe dla miejsca zamieszkania lub/i pobytu Użytkownika. W razie wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednią organizacją nurkową lub szkoleniową w celu ich wyjaśnienia. 

    

 3. 2.Rozszerzenie warunków korzystania z Oprogramowania. 

  1. (a)Certyfikowani instruktorzy nurkowi, zrzeszeni w jednej z uznanych organizacji nurkowych, mogą wykorzystywać niniejsze oprogramowanie podczas prowadzonych przez siebie szkoleń. Na czas tych szkoleń mogą oni udostępnić bezpłatnie kopię oprogramowania swoim kursantom, jednak nie więcej niż w ilości 8 dodatkowych kopii jednocześnie. Dodatkowe kopie nie są objęte żadną gwarancją i muszą być usunięte po zakończeniu szkolenia. 

  2. (b)Po zakończeniu szkolenia, kursanci tracą prawo do dalszego bezpłatnego korzystania z Oprogramowania. 

  3. (c)RD ma prawo do odmowy rozszerzenia licencji o którym mowa z punktach powyżej bez podania przyczyny. 

  4. (d)Niniejsze Rozszerzenie nie ma zastosowania w przypadku szkoleń nurkowania technicznego.