Zasady korzystania (Warunki)


 1. Postanowienia ogólne.
  1. Witryna internetowa SCUBADIVESOFTWARE (dalej Witryna) jest udostępniona przez spółkę REAL DATA S.C. (dalej RD) działającą od 1998 roku, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110) przy ulicy Prusa 10/1, numer identyfikacji podatkowej 599-24-65-123. Wszystkie dane spółki dostępne są w rejestrze pod adresem firma.gov.pl.
  2. Witryna obejmuje:
   1. Usługi internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez RD we własnym imieniu w domenie i subdomenach scubadivesoftware.com.
   2. Wybrane usługi internetowe i elektroniczne, udostępnione we własnym imieniu przez RD w domenie i subdomenach real-data.pl.
  3. Za pośrednictwem witryny udostępniane są treści o szeroko rozumianej tematyce nurkowej, produkty związane z nurkowaniem, w tym oprogramowanie, dokumentacja, treści reklamowe i promocyjne RD i/lub osób trzecich.
  4. O ile nie określono inaczej, korzystanie z witryny odbywa się na niniejszych zasadach. Jednocześnie zwracamy uwagę, że korzystanie z niektórych serwisów może podlegać uregulowaniom szczególnym, tj. regulaminy czy cenniki.
  5. Zasady korzystania dostępne są pod adresem: http://www.scubadovesoftware.com/warunki.html.
  6. Dla wygody użytkowników, niniejsze zasady mogą być dostępne również w innych wersjach językowych. Obowiązująca jest wersja Polska.
  7. RD i użytkownik zgadzają się, że wszelkie spory będą starały się rozwiązać w dobrej wierze i polubownie.
  8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Warunków jest prawo polskie.
  9. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień zostało uznane za nieważne, pozostałe postanowienia i zapisy pozostają w mocy.
  10. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory będą rozpatrywane przez właściwe polskie sady powszechne.
  11. Użytkownik witryny przyjmuje do wiadomości niniejsze zasady i wyraża zgodę na korzystanie z witryny w oparciu o niniejsze Warunki.
 2. Ochrona praw autorskich.
  1. Wszelkie prawa do Witryny, za wyjątkiem treści udostępnionych przez osoby trzecie, należą do RD lub podmioty współpracujące z RD i podlegają ochronie prawnej.
  2. Powyższe zastrzeże dotyczy w szczególności ale nie wyłącznie:
   1. Oprogramowania osób trzecich
   2. Znaków towarowych osób trzecich.
   3. Treści udostępnione na Witrynie przez osoby trzecie, w tym treści reklamowych.
   4. Treści należące do osób trzecich i udostępnionych w Witrynie na zasadach przez nie określonych.
  3. Licencja Creative Commons
   Niniejsza Witryna spółki REAL DATA S.C. jest udostępniona pod licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Licencja Międzynarodowa.
  4. Wszelkie oprogramowanie udostępnione za pośrednictwem Witryny, podlega indywidualnym warunkom i licencjom, określonych przez ich właścicieli, w szczególności:
   1. REAL DATA=
    Oprogramowanie Asystent Nurkowania (Diving Assistant) udostępnione jest na warunkach określonych w Umowie Licencyjnej Oprogramowania Diving Assisistant.
  5. Do budowy Witryny oraz w celu jej udostępnienia RD korzysta z oprogramowania osób trzecich, które objęte są indywidualnymi zasadami korzystania i licencjami, zarówno na zasadach Open Source jak i komercyjnych.
 3. Dane osobowe i Polityka Prywatności.
  1. Cel i podstawa przetwarzania.
   RD nie gromadzi danych osobowych, chyba że jest to niezbędne do wykonania jednej z poniższych czynności:
   1. realizacji zamówienia, w tym dostawy produktów,
   2. wystawienie rachunku lub faktury,
   3. obsługi gwarancyjnej,
   4. obsługi zgłoszenia lub reklamacji użytkownika.
   Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
  2. Rodzaj przetwarzanych danych.
   W celach opisanych powyżej możemy zbierać następujące dane:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres dostawy,
   3. Adres e-mail,
   4. Dane transakcji(w przypadku płatności elektronicznej).
   Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania zakupu naszych produktów. RD wykorzystuje podane powyżej informacje za zgodą Klienta w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, płatnościach i innych spraw związanych z zamówieniem i realizacją zamówienia.
   W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swą zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania.
  3. Okres przechowywania danych osobowych.
   Dane są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji opisanych czynności. Przykładowo po wygaśnięciu gwarancji, w przypadku zakupu towaru i płatności drogą elektroniczną usuwamy wszelkie dane poza numerem transakcji w celu umożliwienia odzyskania klucza licencyjnego.
  4. Administrator danych osobowych.
   Administratorem danych osobowych o których mowa powyżej jest RD. RD oświadcza, że stosuje środki techniczne niezbędne do ochrony pozyskanych danych.
  5. Źródło danych.
   Dane osobowe możemy pozyskiwać w poniższych źródeł:
   1. Własne formularze kontaktowe i sprzedażowe udostępnione na własnych witrynach internetowych opisanych w Postanowieniach ogólnych.
   2. W celu realizacji płatności korzystamy z usług PayPal, dostarczanych przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (“PayPal”). Wszelkie transkacje dokonywane za pośrednictwem PayPal są realizowane zgodnie z Polityką Prywatności PayPal.
  6. Przekazywanie danych.
   1. Z zastrzeżeniem punktu poniżej, podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
   2. RD zastrzega sobie prawo do przekazania danych użytkownika, jeżeli obowiązek przekazania ich uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Uprawnienia użytkownika dotyczące własnych danych osobowych.
   Każdej osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
   3. niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   W tym celu prosimy o kontakt e-mail na adres [email protected]. Zwracamy uwagę, że po usunięciu niektórych danych odzyskanie zagubionego klucza licencyjnego może być trudne lub niemożliwe.
  8. Dane statystyczne, “cookies”.
   RD zastrzega sobie prawo do zbierania niektórych danych o wykorzystaniu Witryny (statystyki). Dane te służą poprawie jakości świadczonych usług, lepszej obsłudze użytkowników oraz do diagnozy potencjalnych problemów i błędów w Witrynie i udostępnionym oprogramowaniu. W tym celu niektóre informacje związane z Witryną zapisywane są za pomocą “cookies” i podobnych technologii. Zwracamy uwagę, że podobne techniki mogą też stosować je nasi partnerzy, współpracujący z nami dostawcy treści, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego urządzenia.
   1. Do poprawy jakości naszej strony internetowej, korzystamy z usługi Google Analytics, udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”), która służy do analizy oglądalności stron internetowych. Usługa ta korzysta z plików “cookie”. Pliki “cookie” nie zawierają żadnych danych osobowych. Dane zbierane w ramach tej usługi będą automatycznie usuwane po 14 miesiącach. RD nie będzie łączyć danych z Google Analytics z żadnymi innymi posiadanymi danymi. W każdej chwili mogą Państwo zablokować instalowanie plików “cookies” lub usunąć stałe pliki “cookies”, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.
   2. Wykorzystujemy “cookies” w celu zapamiętania stanu komunikatów związanych z naszą polityką prywatności oraz informacją o tzw. ciasteczkach (“cookies”). Jeżeli zaakceptujesz ich treści, zapamiętamy to i zapiszemy na Twoim komputerze. Nie przechowujemy tej informacji na naszych serwerach.
   3. Zbieramy dane techniczne związanę z pracą serwera WWW. Zawierają one adresy IP, link do udostępnianej przez nas tręści, status komunikacji oraz opcjonalnie pełną nazwę domenową. Nie łączymy tych informacji z żadnymi innymi posiadanymi danymi.
  9. Podmioty współpracujące.
   Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje usług, towarów i witryn internetowych innych podmiotów, z którymi współpracujemy. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów i witryn internetowych w swoich regulaminach.
  10. Inne ryzyka.
   Witryna dostępna jest za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z podwyższonego ryzyka związanego z korzystaniem z serwisów internetowych.
 4. Wymagania techniczne.
  1. RD dokłada wszelkich starań, aby Witryna była dostępna na możliwie szerokiej gamie przeglądarek i systemów. Nie gwarantuje jednak, że będzie ona dostępna i będzie poprawnie pracować we wszystkich systemach i urządzeniach.
  2. Zalecaną minimalną wersją przeglądarek są:
   1. Microsoft Edge 41.
   2. Internet Explorer wersja 9.
   3. FireFox wersja 19.
   4. Opera wersja 12.
   5. Chrome wersja 29.
   6. Safari wersja 5.
  3. Witryna może pracować poprawnie z innymi przeglądarkami i systemami.
  4. Niezależnie od powyższego, działanie Witryny może być zależne od konfiguracji systemu, listy zainstalowanych wtyczek i oprogramowania.
  5. RD nie gwarantuje, że Witryna i udostępnione na niej oprogramowanie będzie działało poprawnie w każdym systemie, w szczególności nie gwarantuje że będzie kompatybilne z oprogramowaniem firm trzecich.
  6. Użytkownik powinien zadbać na własny koszt o zabezpieczenie swoich danych, oprogramowania i sprzętu przed niepowołanym dostępem, próbą nieautoryzowanego przejęcia danych czy uszkodzeniem systemu wskutek działań osób trzecich bądź błędów w oprogramowaniu. Użytkownik powinien zabezpieczyć się przez odpowiednie systemy zabezpieczające (tj. firewall, oprogramowanie antywirusowe) oraz regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 5. Prawa i obowiązki użytkownika.
  1. Korzystając z Witryny, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków, przepisów prawa oraz warunków szczególnych, indywidualnych licencji i zasad, tam gdzie mają one zastosowanie.
  2. Użytkownik będzie przestrzegał zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i będzie korzystał w Witryny w dobrej wierze.
  3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał na szkodę RD lub innych użytkowników Witryny.
 6. Prawa i odpowiedzialność RD.
  1. W przypadku, gdy użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków, RD ma prawo do zaprzestania udostępniania Witryny i zaprzestania świadczenia usług dla użytkownika.
  2. Witryna może zawierać linki do innych serwisów internetowych, stron, portali oraz treści reklamowe. RD przykłada wiele starań, aby treści udostępnione na tych witrynach lub przekazane w reklamach były zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami, były rzetelne i aktualne, nie może jednak zagwarantować, że wszystkie one bedą spełniały te wymagania. RD zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z tych treści ani z żadnych informacji, nie pochodzących od RD.
  3. Niezależnie od innych zastrzeżeń, RD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści mających związek z korzystania z Witryny lub udostępnionych usług i oprogramowania.
  4. RD w żadnym przypadku nie odpowiada za szkody wtórne, wynikające z koszystania z Witryny, nawet jeżeli zostanie o takiej możliwości powiadomiona.
  5. RD nie przyznaje żadnej wyrażonej bezpośrednio lub w sposób pośredni gwarancji związanej Witryną, ani usługami udostępnionymi w Witrynie.
 7. Korespondencja.
  1. Wszelką korespondencję Użytkownik powinien kierować do RD za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Odpowiedzi na korespondencję RD będzie kierowała w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 8. Nurkowanie a bezpieczeństwo.

  Mimo iż nurkowanie jest sportem coraz bezpieczniejszym, nadal wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia a nawet śmiercią. Osoby nurkujące powinny przestrzegać zasad, związanych z tym sportem. RD udostępniając Witrynę kierowała się chęcią udziału w poprawie bezpieczeństwa nurkowania oraz szerzenia tego sportu. W żadnym zakresie intencją RD nie było przejmowanie roli organizacji nurkowych, organizacji szkoleniowych czy ubezpieczeniowych, zajmujących się tematyką nurkową.
  1. Nurkowanie jest możliwe tylko i wyłącznie po przejściu odpowiedniego szkolenia potwierdzonego certyfikatem nurkowym.
  2. Zdobyta podczas szkoleń wiedza, ogólne zasady nurkowania, standardy i zalecenia organizacji nurkowych są zawsze nadrzędne w stosunku do innych treści i informacji. Jeżeli treści przekazywane za pośrednictwem Witryny są z nimi sprzeczne, należy je uznać za nieważne i poinformować o tym fakcie RD.
  3. Treści i informacje udostępnione za pośrednictwem Witryny nie mogą być traktowane w żadnym zakresie jako oficjalne materiały szkoleniowe, zalecenia czy standardy nurkowe.
  4. W żadnym zakresie RD nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek wypadki nurkowe. Użytkownik akceptuje, że uprawianie sportu nurkowego będzie wykonywał na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. Postanowienia końcowe.
  1. Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych określonych w Postanowieniach ogólnych.
  2. RD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. O ile nie zastrzeżono inaczej, zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do śledzenia zmian w Warunkach oraz treści licencji, na których Witryna jest udostępniona.
  4. RD zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Witryny w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.


Top